สถิติหลักสูตรการศึกษา

สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตร
(ปี)
ปีที่เปิดรับ นศ. ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 902 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ร.บ. 4 ปี 2564 - 2568 121
2 370 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ศศ.บ. 4 ปี 2563 - 2570 อ.กาญจนา เถาว์ชาลี 128
คณะวิทยาการจัดการ
3 224 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 บธ.บ. 4 ปี 2561 - 2564 อ.ลลนา สุขพิศาล 127
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ค.บ. 4 ปี 2562 - 2566 ผศ.ไพรเวช งามสอาด 142
5 242 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 132
6 247 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
7 248 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 140
8 282 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
9 283 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ 140
10 284 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
11 225 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 วท.บ. 4 ปี 2561 - 2565 อ.วิชชุดา ยินดี 135
12 250 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 136