สถิติหลักสูตรการศึกษา

สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตร
(ปี)
ปีที่เปิดรับ นศ. ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะครุศาสตร์
1 186 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต 0
2 188 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ 167
3 189 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ 170
4 199 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.จักรพงษ์ วารี 166
5 404 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ค.ม. 2 ปี 2558 - 2563 อ.ดร.อุดม หอมคำ 0
6 404 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ค.ม. 2 ปี 2558 - 2563 อ.ดร.อุดม หอมคำ 0
7 404 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ค.ม. 2 ปี 2558 - 2563 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 170 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.สมใจ อินทานนท์ 172
9 279 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2563 133
10 222 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.วัชเรศ แก่นบุตร 136
11 223 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 127
12 280 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
13 286 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
14 287 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
15 221 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด 132
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 101 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 173
17 102 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 171
18 104 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ 168
19 105 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 169
20 110 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 170
21 901 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 น.บ. 4 ปี 2559 - 2563 143
22 420 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รป.ม. 4 ปี 2559 - 2563 136
23 302 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ศศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ 130
24 370 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ศศ.บ. 4 ปี 2563 - 2570 อ.กาญจนา เถาว์ชาลี 128
คณะวิทยาการจัดการ
25 315 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 136
26 224 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 บธ.บ. 4 ปี 2561 - 2564 อ.ลลนา สุขพิศาล 127
27 520 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 บธ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 145
28 521 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 บช.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 140 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.อรุณธิดา สีเชียงหา 166
30 141 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์ 167
31 142 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี 165
32 143 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.ธีระชัย พลสงคราม 169
33 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ค.บ. 4 ปี 2562 - 2566 ผศ.ไพรเวช งามสอาด 142
34 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ไพรเวช งามสอาด 165
35 160 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ 164
36 196 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ประทีป ดวงแว่ว 172
37 202 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.นภา วงษ์ศรี 139
38 240 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.อรพรรณ ธรรมมา 125
39 242 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 132
40 247 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
41 248 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 140
42 282 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
43 283 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ 140
44 284 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
45 285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ 137
46 292 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.ปิยะณัฐ พวงจำปา 132
47 293 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ 136
48 201 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 พท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ดาวินี ชิณวงศ์ 138
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
49 150 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง 169
50 225 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 วท.บ. 4 ปี 2561 - 2565 อ.วิชชุดา ยินดี 135
51 250 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 136