สถิติหลักสูตรการศึกษา

.......
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รหัสสาขา หลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยกิต ปีที่เปิดรับ นศ. ประธานหลักสูตร
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 186 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 165 2559 - 2563 ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต
2 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 188 ค.บ. การประถมศึกษา 167 2559 - 2563 อ.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
3 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 189 ค.บ. พลศึกษา 170 2559 - 2563 อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ
4 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 199 ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 166 2559 - 2563 อ.จักรพงษ์ วารี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) 220 ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 127 2559 - 2562
6 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) 259 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 133 2559 - 2562
7 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) 279 ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิต 133 2559 - 2563
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 222 วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 136 2559 - 2563
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 223 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 127 2559 - 2563
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 280 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 139 2559 - 2563
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 286 วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 135 2559 - 2563
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 287 วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 135 2559 - 2563
13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 221 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 132 2559 - 2563
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 101 ค.บ. ภาษาไทย 173 2559 - 2563
15 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 102 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 171 2559 - 2563
16 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 110 ค.บ. สังคมศึกษา 170 2559 - 2563
17 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) 901 น.บ. นิติศาสตร์ 143 2559 - 2563
18 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. 4 ปี) 420 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 136 2559 - 2563
19 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 302 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 130 2559 - 2563
คณะวิทยาการจัดการ
20 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) 315 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 136 2559 - 2563
21 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 520 บธ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 145 2559 - 2563
22 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 526 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2557 - 2561
23 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 527 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2557 - 2561
24 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 528 บธ.บ. การตลาด 130 2558 - 2562
25 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 548 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การจัดการ 139 2557 - 2561
26 บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) 521 บช.บ. การบัญชี 139 2559 - 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 140 ค.บ. คณิตศาสตร์ 166 2559 - 2563 อ.อรุณธิดา สีเชียงหา
28 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 141 ค.บ. เคมี 167 2559 - 2563 อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์
29 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 142 ค.บ. ชีววิทยา 165 2559 - 2563 ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี
30 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 143 ค.บ. ฟิสิกส์ 169 2559 - 2563 อ.ดร.ธีระชัย พลสงคราม
31 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 144 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 165 2559 - 2563 อ.ไพรเวช งามสอาด
32 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 160 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 164 2559 - 2563 อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ
33 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 196 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 172 2559 - 2563 อ.ประทีป ดวงแว่ว
34 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 202 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 139 2559 - 2563 อ.นภา มาสู่
35 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 240 วท.บ. สถิติประยุกต์ 125 2559 - 2563 ผศ.อรพรรณ ธรรมมา
36 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 285 วท.บ. โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 137 2559 - 2563 อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์
37 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 292 วท.บ. คณิตศาสตร์ 132 2559 - 2563 อ.ปิยะณัฐ พวงจำปา
38 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 293 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 136 2559 - 2563 อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ
39 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี) 201 พท.บ. การแพทย์แผนไทย 138 2559 - 2563 อ.ดาวินี ชิณวงศ์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
40 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 150 ค.บ. เกษตรศาสตร์ 169 2559 - 2563