สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตร
(ปี)
ปีที่เปิดรับ นศ. ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะครุศาสตร์
1 186 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต 165
2 188 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ 167
3 189 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ 170
4 199 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.จักรพงษ์ วารี 166
5 289 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. 4 ปี 2560 - 2562 อ.ดร.ภาณุพงษ์ จำปา 133
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 170 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.สมใจ อินทานนท์ 172
7 220 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2562 127
8 259 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2562 133
9 279 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2563 133
10 222 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 136
11 223 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 127
12 280 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
13 286 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
14 287 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
15 221 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 132
16 226 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี วศ.บ. 4 ปี 2557 - 2561 อ.ศิวพร สุกสี 124
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 101 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 173
18 102 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 171
19 103 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2562 ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ 174
20 104 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ 168
21 105 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 169
22 110 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 170
23 901 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2559 - 2563 143
24 420 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.ม. 4 ปี 2559 - 2563 136
25 330 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ศป.บ. 4 ปี 2560 - 2562 ผศ.ดร.กฤษฎา พิณศรี 136
26 302 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร ศศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 130
คณะวิทยาการจัดการ
27 315 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 136
28 224 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บธ.บ. 4 ปี 2561 - 2564 น.ส.ลลนา สุขพิศาล 127
29 520 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บธ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 145
30 526 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 2557 - 2561 130
31 527 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 2557 - 2561 130
32 528 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 4 ปี 2558 - 2562 130
33 548 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการ บธ.บ. 4 ปี 2557 - 2561 139
34 521 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี บช.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 140 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.อรุณธิดา สีเชียงหา 166
36 141 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์ 167
37 142 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี 165
38 143 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.ธีระชัย พลสงคราม 169
39 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ไพรเวช งามสอาด 165
40 160 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ 164
41 196 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ประทีป ดวงแว่ว 172
42 202 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.นภา วงษ์ศรี 139
43 240 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.อรพรรณ ธรรมมา 125
44 242 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 2560 - 2567 อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 132
45 248 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 140
46 283 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 อ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ 140
47 285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ 137
48 292 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.ปิยะณัฐ พวงจำปา 132
49 293 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ 136
50 201 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ดาวินี ชิณวงศ์ 138
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
51 150 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 169
52 225 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 2561 - 2565 อ.ณัฏฐวรรณ สมนึก 135
53 250 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 ผศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 136