สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตร
(ปี)
ปีที่เปิดรับ นศ. ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะครุศาสตร์
1 186 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต 165
2 188 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ 167
3 189 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ 170
4 199 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.จักรพงษ์ วารี 166
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 170 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.สมใจ อินทานนท์ 172
6 220 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2562 127
7 259 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2562 133
8 279 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2563 133
9 222 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 136
10 223 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 127
11 280 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
12 286 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
13 287 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
14 221 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 132
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 101 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 173
16 102 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 171
17 103 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2562 ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ 174
18 104 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ 168
19 105 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 169
20 110 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 170
21 901 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2559 - 2563 143
22 420 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.ม. 4 ปี 2559 - 2563 136
23 302 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร ศศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 130
คณะวิทยาการจัดการ
24 315 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 136
25 520 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บธ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 145
26 526 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 2557 - 2561 130
27 527 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 2557 - 2561 130
28 528 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 4 ปี 2558 - 2562 130
29 548 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การจัดการ บธ.บ. 4 ปี 2557 - 2561 139
30 521 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี บช.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 140 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.อรุณธิดา สีเชียงหา 166
32 141 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์ 167
33 142 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี 165
34 143 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.ธีระชัย พลสงคราม 169
35 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ไพรเวช งามสอาด 165
36 160 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ 164
37 196 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ประทีป ดวงแว่ว 172
38 202 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.นภา วงษ์ศรี 139
39 240 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.อรพรรณ ธรรมมา 125
40 285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ 137
41 292 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.ปิยะณัฐ พวงจำปา 132
42 293 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ 136
43 201 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ดาวินี ชิณวงศ์ 138
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
44 150 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 169