สถิติหลักสูตรการศึกษา

สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตร
(ปี)
ปีที่เปิดรับ นศ. ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะครุศาสตร์
1 186 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต 0
2 188 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ 167
3 189 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ 170
4 199 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.จักรพงษ์ วารี 166
5 404 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ค.ม. 2 ปี 2558 - 2563 อ.ดร.อุดม หอมคำ 0
6 404 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ค.ม. 2 ปี 2558 - 2563 0
7 404 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ค.ม. 2 ปี 2558 - 2563 อ.ดร.อุดม หอมคำ 0
8 289 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2562 อ.ดร.ภาณุพงษ์ จำปา 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 170 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.สมใจ อินทานนท์ 172
10 220 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2562 อ.ปฏิวัติ อาสาเสน 127
11 259 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2562 133
12 279 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทล.บ. 4 ปี 2559 - 2563 133
13 222 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.วัชเรศ แก่นบุตร 136
14 223 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 127
15 280 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
16 286 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
17 287 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 135
18 221 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด 132
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 101 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 173
20 102 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 171
21 103 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2562 ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ 174
22 104 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ 168
23 105 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 169
24 110 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 170
25 901 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 น.บ. 4 ปี 2559 - 2563 143
26 420 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รป.ม. 4 ปี 2559 - 2563 136
27 330 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ศป.บ. 4 ปี 2560 - 2562 ผศ.ดร.กฤษฎา พิณศรี 136
28 302 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ศศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ 130
คณะวิทยาการจัดการ
29 315 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นศ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 136
30 224 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 บธ.บ. 4 ปี 2561 - 2564 อ.ลลนา สุขพิศาล 127
31 520 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 บธ.บ. 4 ปี 2559 - 2563 145
32 528 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 บธ.บ. 4 ปี 2558 - 2562 130
33 521 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 บช.บ. 4 ปี 2559 - 2563 139
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 140 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.อรุณธิดา สีเชียงหา 166
35 141 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์ 167
36 142 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี 165
37 143 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ดร.ธีระชัย พลสงคราม 169
38 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ค.บ. 4 ปี 2562 - 2566 อ.ไพรเวช งามสอาด 142
39 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ไพรเวช งามสอาด 165
40 160 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ 164
41 196 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 อ.ประทีป ดวงแว่ว 172
42 202 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.นภา วงษ์ศรี 139
43 240 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.อรพรรณ ธรรมมา 125
44 242 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 132
45 247 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
46 248 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 140
47 282 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
48 283 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 อ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ 140
49 284 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 0
50 285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ 137
51 292 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 ผศ.ปิยะณัฐ พวงจำปา 132
52 293 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ 136
53 201 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 พท.บ. 4 ปี 2559 - 2563 อ.ดาวินี ชิณวงศ์ 138
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
54 150 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ค.บ. 5 ปี 2559 - 2563 ผศ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง 169
55 225 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 วท.บ. 4 ปี 2561 - 2565 อ.วิชชุดา ยินดี 135
56 250 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วท.บ. 4 ปี 2560 - 2564 ผศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 136