สถิติหลักสูตรการศึกษา

สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา สถานะ
หลักสูตร
ปีที่เปิดรับ
นักศึกษา
หลักสูตร
(ปี)
ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะครุศาสตร์
1 149 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.จักรพงษ์ วารี 140
2 186 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง 139
3 188 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.ประดับเกียรติ จันทร์ไทย 139
4 189 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.เสน่ห์ ศรีงาม 140
5 289 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ 133
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 170 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.อ.บ. 4 ปี ผศ.สมใจ อินทานนท์ 139
7 220 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ทล.บ. 4 ปี อ.ปฏิวัติ อาสาเสน 131
8 222 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 136
9 227 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ทล.บ. 4 ปี อ.ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม 133
10 228 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2565 วศ.บ. 4 ปี ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด 135
11 279 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 ทล.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ 128
12 287 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.อัศวิน สืบนุการณ์ 130
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 101 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.สิริลักษณ์ บุ้งทอง 141
14 102 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.วิโรจน์ ทองปลิว 142
15 103 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.สุภาสินี วิเชียร 142
16 104 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.สันติ วิลัยสูงเนิน 140
17 105 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.กฤติกา ธรรมวิเศษ 141
18 110 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.วนมพร พาหะนิชย์ 141
19 302 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ศศ.บ. 4 ปี อ.อรวรรณ เกษแก้ว 130
20 330 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ศป.บ. 4 ปี อ.เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย 136
21 370 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ศศ.บ. 4 ปี อ.ศรัณย์ ศิลาเณร 128
22 802 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 รป.บ. 4 ปี อ.ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา 130
23 901 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 น.บ. 4 ปี ผศ.อิสรีย์ ดำรงค์สุนทรธัย 132
24 902 รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิขารัฐศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ร.บ. 4 ปี ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม 121
คณะวิทยาการจัดการ
25 313 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 นศ.บ. 4 ปี อ.พุฒิพงษ์ รับจันทร์ 124
26 520 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บธ.บ. 4 ปี ผศ.รุจิเรศ รุ่งสว่าง 145
27 521 บัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บช.บ. 4 ปี ผศ.ภัทราพร สระศรี 130
28 521 บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ใหม่ พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บช.บ. 2 ปี ผศ.ดร.ดาระณี สุรินทรเสรี 87
29 528 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ศิรินทิพย์ พิศวง 121
30 529 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ศิรินทิพย์ พิศวง 121
31 530 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ทำนอง ชิดชอบ 127
32 540 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2565 ศ.บ. 4 ปี อ.สันธนะ ประสงค์สุข 0
33 545 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 บธ.บ. 4 ปี อ.สุรัตน์ สุขมั่น 127
34 547 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 บธ.บ. 4 ปี อ.ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง 124
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 140 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.ประฎิชญา สร้อยจิตร 140
36 141 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.ประภัสสร บัวนาค 142
37 142 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี ผศ.จุฑามาส อยู่มาก 139
38 143 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค 140
39 144 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี ผศ.ไพรเวช งามสอาด 142
40 145 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.นภาพร แข่งขัน 144
41 160 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.รัชวรรณ จันทเขต 142
42 201 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 พท.บ. 4 ปี อ.ดาวินี ชิณวงศ์ 138
43 202 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.นราวุธ สินสุพรรณ์ 135
44 237 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ 137
45 242 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 129
46 248 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.ดร.สยาม ระโส 122
47 283 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ 137
48 284 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.วิสิทธิ์ มนทอง 132
49 288 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการแปรรูปอาหาร ใหม่ พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล 123
50 292 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี อ.ดร.สุกัญญา สมพร้อม 128
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
51 150 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2566 ค.บ. 4 ปี อ.ไพฑูรย์ ทองสุข 139
52 225 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 2561 - 2565 วท.บ. 4 ปี อ.เบญญาภา สุรสอน 135
53 250 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 124