สถิติหลักสูตรการศึกษา

สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา สถานะ
หลักสูตร
ปีที่เปิดรับ
นักศึกษา
หลักสูตร
(ปี)
ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะครุศาสตร์
1 149 ค.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.จักรพงษ์ วารี 140
2 186 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง 139
3 188 ค.บ. (การประถมศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ประดับเกียรติ จันทร์ไทย 139
4 189 ค.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.เสน่ห์ ศรีงาม 140
5 289 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ 133
6 401 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2568 ค.ม. 2 ปี ผศ.ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ 42
7 404 ค.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2568 ค.ม. 2 ปี ผศ.ดร.อุดม หอมคำ 36
8 407 ค.ม. (หลักสูตรและนวัตกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 2566 - 2570 ค.ม. 2 ปี 0
9 603 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2568 ป.บัณฑิต 1 ปี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน 34
10 707 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 2566 - 2570 ค.ด. 2 ปี 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 170 ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.อ.บ. 4 ปี ผศ.สมใจ อินทานนท์ 139
12 220 ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ทล.บ. 4 ปี อ.ปฏิวัติ อาสาเสน 131
13 222 วท.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 136
14 228 วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการ) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 2566 - 2569 วศ.บ. 4 ปี ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด 135
15 229 วท.บ. (นวัตกรรมการออกแบบ) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 วท.บ. 4 ปี 0
16 279 ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 ทล.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ 128
17 287 วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.อัศวิน สืบนุการณ์ 130
18 430 วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2568 วท.ม. 2 ปี ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน 39
19 705 ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2567 ปร.ด. 3 ปี ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด 66
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 101 ค.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.สิริลักษณ์ บุ้งทอง 141
21 102 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.วิโรจน์ ทองปลิว 142
22 103 ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.สุภาสินี วิเชียร 142
23 104 ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.สันติ วิลัยสูงเนิน 140
24 105 ค.บ. (นาฏศิลป์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.กฤติกา ธรรมวิเศษ 141
25 110 ค.บ. (สังคมศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.วนมพร พาหะนิชย์ 141
26 302 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ศศ.บ. 4 ปี อ.อรวรรณ เกษแก้ว 130
27 330 ศป.บ. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ศป.บ. 4 ปี อ.เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย 136
28 370 ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ศศ.บ. 4 ปี อ.ดร.ศรัณย์ ศิลาเณร 128
29 400 ค.ม. (สังคมศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2568 ค.ม. 2 ปี อ.ดร.ดำเกิง โถทอง 36
30 450 ร.ม. (รัฐศาสตร์) ใหม่ พ.ศ. 2566 2566 - 2570 ร.ม. 2 ปี 0
31 802 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 รป.บ. 4 ปี ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา 130
32 901 น.บ. (นิติศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 น.บ. 4 ปี ผศ.อิสรีย์ ดำรงค์สุนทรธัย 132
33 902 ร.บ. (รัฐศาสตร์) ใหม่ พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ร.บ. 4 ปี ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม 121
คณะวิทยาการจัดการ
34 313 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 นศ.บ. 4 ปี อ.พุฒิพงษ์ รับจันทร์ 124
35 410 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2568 บธ.ม. 2 ปี รศ.ดร.ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ 36
36 520 บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บธ.บ. 4 ปี ผศ.รุจิเรศ รุ่งสว่าง 145
37 521 บช.บ. (ต่อเนื่อง) ใหม่ พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บช.บ. 2 ปี ผศ.ดร.ดาระณี สุรินทรเสรี 87
38 521 บช.บ. ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บช.บ. 4 ปี ผศ.ภัทราพร สระศรี 130
39 528 บธ.บ. (การตลาดสมัยใหม่) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ศิรินทิพย์ พิศวง 121
40 529 บธ.บ. (การตลาดสมัยใหม่) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ศิรินทิพย์ พิศวง 121
41 530 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ทำนอง ชิดชอบ 127
42 540 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ศ.บ. 4 ปี อ.สันธนะ ประสงค์สุข 0
43 544 บธ.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 บธ.บ. 4 ปี 0
44 547 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 บธ.บ. 4 ปี อ.ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง 124
45 703 บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) ใหม่ พ.ศ. 2563 2563 - 2568 บธ.ด. 3 ปี รศ.ดร.ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 140 ค.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.ประฎิชญา สร้อยจิตร 140
47 141 ค.บ. (เคมี) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ประภัสสร บัวนาค 142
48 142 ค.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.จุฑามาส อยู่มาก 139
49 143 ค.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค 140
50 144 ค.บ. (คอมพิวเตอร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.ไพรเวช งามสอาด 142
51 145 ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.นภาพร แข่งขัน 144
52 160 ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.รัชวรรณ จันทเขต 142
53 201 พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 พท.บ. 4 ปี อ.ดาวินี ชิณวงศ์ 138
54 202 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.นราวุธ สินสุพรรณ์ 135
55 237 วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ 137
56 242 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 129
57 248 วท.บ. (ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.ดร.สยาม ระโส 122
58 283 วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ 137
59 284 วท.บ. (เคมีประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.วิสิทธิ์ มนทอง 132
60 288 วท.บ. (ธุรกิจการแปรรูปอาหาร) ใหม่ พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล 123
61 292 วท.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี อ.ดร.สุกัญญา สมพร้อม 128
62 440 ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.ม. 2 ปี ผศ.ดร.ธงชัย เจือจันทร์ 0
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
63 150 ค.บ. (เกษตรศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ไพฑูรย์ ทองสุข 139
64 225 วท.บ. (สัตวศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 2566 - 2570 วท.บ. 4 ปี อ.เบญญาภา สุรสอน 135
65 250 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 124