วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228701

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5591101n พื้นฐานคณิตศาสตร์เครื่องกล
5 เอกบังคับ 5591102n พื้นฐานฟิสิกส์เครื่องกล
6 เอกบังคับ 5591201o เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
10 เอกบังคับ 5592304n เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2
11 เอกบังคับ 5592102n แคลคูลัสวิศวกรรม 1
12 เอกบังคับ 5591103n พื้นฐานเคมีเครื่องกล
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
15 เอกบังคับ 5592204n โปรแกรมประยุกต์ในงานวิศวกรรม
16 เอกบังคับ 5592205n วัสดุวิศวกรรม
17 เอกบังคับ 5592301n อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18 เอกบังคับ 5592203n กลศาสตร์วิศวกรรม
19 เอกบังคับ 5592103n แคลคูลัสวิศวกรรม 2
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 5592302n พลศาสตร์วิศวกรรม
23 เอกบังคับ 5592207n กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
24 เอกบังคับ 5592206n ความแข็งแรงของวัสดุ
25 เอกบังคับ 5592101n สถิติวิศวกรรมเครื่องกล
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 5593307n เครื่องกลไฟฟ้า
27 เอกบังคับ 5592303n เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
28 เอกบังคับ 5592402n การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
29 เอกบังคับ 5593306n การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล
30 เอกบังคับ 5592201n อุณหพลศาสตร์ 1
31 เอกเลือก 5592403n เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลและแก๊สโซลีน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ปฏิบัติ 5594501n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องกล
33 เอกบังคับ 5593302n ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
34 เอกบังคับ 5593304n การทำความเย็นและปรับอากาศ
35 เอกบังคับ 5593303n การถ่ายเทความร้อน
36 เอกบังคับ 5593301n อุณหพลศาสตร์ 2
37 เอกบังคับ 5592202o กลศาสตร์ของไหล
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 5594502n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องกล
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 เลือกเสรี 5591402n การขับรถยนต์และการบำรุงรักษา
40 เลือกเสรี 5594401o ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
41 เอกบังคับ 5594301n การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
42 เอกบังคับ 5594302n โครงการพิเศษเครื่องกล
43 เอกเลือก 5593403n การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล