วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641222201

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5711001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
5 เอกบังคับ 5711002n เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
6 เอกบังคับ 5711003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 5711008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
11 เอกบังคับ 5711007n กลศาสตร์วิศวกรรม
12 เอกบังคับ 5711006n วัสดุก่อสร้าง
13 เอกบังคับ 5711005n เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เอกบังคับ 5712001n กำลังของวัสดุ
18 เอกบังคับ 5712002n สถิติวิศวกรรม
19 เอกบังคับ 5712003n ทฤษฎีโครงสร้าง
20 เอกบังคับ 5712004n ปฐพีกลศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 เอกบังคับ 5712008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ
24 เอกบังคับ 5712007n การออกแบบตกแต่งภายใน
25 เอกบังคับ 5712006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม
26 เอกบังคับ 5712005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 5713005n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
28 เอกบังคับ 5713002n การวิเคราะห์โครงสร้าง
29 เอกบังคับ 5713003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ
30 เอกบังคับ 5713001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
31 เอกบังคับ 5713004n การประมาณราคางานก่อสร้าง
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 5713009n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน
33 เอกบังคับ 5713008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
34 เอกบังคับ 5713007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
35 เอกบังคับ 5713006n การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
36 เอกบังคับ 5713005n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
37 เอกบังคับ 5713004n การประมาณราคางานก่อสร้าง
38 เอกบังคับ 5713003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ
39 เอกบังคับ 5713002n การวิเคราะห์โครงสร้าง
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 5714004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
41 ปฏิบัติ 5714006n เตรียมสหกิจศึกษา
42 เอกบังคับ 5714001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
43 เอกบังคับ 5714002n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
44 เอกบังคับ 5714003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 5714005n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
46 ปฏิบัติ 5714007n สหกิจศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651222201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5711001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
5 เอกบังคับ 5711002n เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
6 เอกบังคับ 5711003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
7 เอกบังคับ 5711004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 เอกบังคับ 5711008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
13 เอกบังคับ 5711007n กลศาสตร์วิศวกรรม
14 เอกบังคับ 5711006n วัสดุก่อสร้าง
15 เอกบังคับ 5711005n เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
19 เอกบังคับ 5712002n สถิติวิศวกรรม
20 เอกบังคับ 5712003n ทฤษฎีโครงสร้าง
21 เอกบังคับ 5712004n ปฐพีกลศาสตร์
22 เอกบังคับ 5712001n กำลังของวัสดุ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
25 เอกบังคับ 5712008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ
26 เอกบังคับ 5712007n การออกแบบตกแต่งภายใน
27 เอกบังคับ 5712006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม
28 เอกบังคับ 5712005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 5713005n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
30 เอกบังคับ 5713004n การประมาณราคางานก่อสร้าง
31 เอกบังคับ 5713001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
32 เอกบังคับ 5713002n การวิเคราะห์โครงสร้าง
33 เอกบังคับ 5713003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 5713006n การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
35 เอกบังคับ 5713007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
36 เอกบังคับ 5713008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
37 เอกบังคับ 5713009n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 5714004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
39 ปฏิบัติ 5714006n เตรียมสหกิจศึกษา
40 เอกบังคับ 5714003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
41 เอกบังคับ 5714002n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
42 เอกบังคับ 5714001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5714005n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
44 ปฏิบัติ 5714007n สหกิจศึกษา