นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641290101

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 2561111n ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
5 เอกบังคับ 2561305n กฎหมายอาญา 1
6 เอกบังคับ 2561308n กฎหมายมหาชน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 2561306n กฎหมายอาญา 2
12 เอกบังคับ 2561204n กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
13 เอกบังคับ 2561141n กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 เอกบังคับ 2562506m กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
17 เอกบังคับ 2562181n ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
18 เอกบังคับ 2562161n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
19 เอกบังคับ 2562151n เอกเทศสัญญา 1
20 เอกบังคับ 2562153n กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
21 เอกบังคับ 2562206n กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
22 เอกบังคับ 2562603n ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 เอกบังคับ 2562152n เอกเทศสัญญา 2
26 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
27 เอกบังคับ 2562412n กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
28 เอกบังคับ 2562141n กฎหมายปกครอง
29 เอกบังคับ 2562121n กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เอกบังคับ 2562606n กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
31 เอกบังคับ 2563122n กฎหมายครอบครัวและมรดก
32 เอกบังคับ 2563161n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
33 เอกบังคับ 2563551n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
34 เอกบังคับ 2564102n นิติปรัชญา
35 เอกบังคับ 2563182n กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
36 เอกบังคับ 2562202n กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 2563162n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
38 เอกบังคับ 2563163n พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
39 เอกบังคับ 2563172n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
40 เอกบังคับ 2564305n สิทธิมนุษยชน
41 เอกบังคับ 2563183n สิทธิมนุษยชน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เอกบังคับ 2564166n กฎหมายลักษณะพยาน
43 เอกบังคับ 2564184n การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
44 เอกบังคับ 2564311n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์
45 เอกบังคับ 2564111n บทบาทนักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมชุมชน
46 เอกบังคับ 2564608m การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
47 เอกบังคับ 2564503m กฎหมายลักษณะพยาน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 2564312n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651290101

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 2561111n ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
5 เอกบังคับ 2561305n กฎหมายอาญา 1
6 เอกบังคับ 2561308n กฎหมายมหาชน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 2561204n กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
11 เอกบังคับ 2561141n กฎหมายรัฐธรรมนูญ
12 เอกบังคับ 2561306n กฎหมายอาญา 2
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
15 เอกบังคับ 2562206n กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
16 เอกบังคับ 2562181n ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
17 เอกบังคับ 2562161n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
18 เอกบังคับ 2562153n กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
19 เอกบังคับ 2562151n เอกเทศสัญญา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
23 เอกบังคับ 2562412n กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
24 เอกบังคับ 2562152n เอกเทศสัญญา 2
25 เอกบังคับ 2562141n กฎหมายปกครอง
26 เอกบังคับ 2562121n กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 2564102n นิติปรัชญา
28 เอกบังคับ 2563551n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
29 เอกบังคับ 2563182n กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
30 เอกบังคับ 2563161n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
31 เอกบังคับ 2563122n กฎหมายครอบครัวและมรดก
32 เอกบังคับ 2562202n กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เอกบังคับ 2563163n พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
34 เอกบังคับ 2563172n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
35 เอกบังคับ 2563183n สิทธิมนุษยชน
36 เอกบังคับ 2563162n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 2564166n กฎหมายลักษณะพยาน
38 เอกบังคับ 2564503m กฎหมายลักษณะพยาน
39 เอกบังคับ 2564311n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์
40 เอกบังคับ 2564184n การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
41 เอกบังคับ 2564111n บทบาทนักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 2564312n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์