วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641229201

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป
5 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
6 วิชาแกน 4091101n แคลคูลัส 1
7 วิชาแกน 4091103n เรขาคณิตวิเคราะห์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป
12 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
13 วิชาแกน 4091102n แคลคูลัส 2
14 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1
18 วิชาแกน 4021101o เคมี 1
19 เอกบังคับ 4092301n พีชคณิตนามธรรม
20 เอกบังคับ 4092401n ความน่าจะเป็นและสถิติ
21 เอกบังคับ 4092104n แคลคูลัสหลายตัวแปร
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 4003201o พลังงานและพลังงานทางเลือก
25 เอกบังคับ 4092105n สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
26 เอกบังคับ 4092202n คณิตวิเคราะห์
27 เอกบังคับ 4092302n พีชคณิตเชิงเส้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เอกบังคับ 4093203n ตัวแปรเชิงซ้อน
29 เอกเลือก 4093407n การวิจัยดำเนินการ
30 เอกเลือก 4093404n ระเบียบวิธีวิจัย
31 เอกเลือก 4093106n สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 4093901o สัมมนาคณิตศาสตร์
33 เอกบังคับ 4093501n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
34 เอกเลือก 4093506n โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
35 เอกเลือก 4093601n คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น
36 เอกเลือก 4094507n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 4093803n เตรียมสหกิจศึกษา
38 ปฏิบัติ 4093801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
39 เอกบังคับ 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์
40 เอกเลือก 4094411n การพยากรณ์
41 เอกเลือก 4094605n คณิตศาสตร์ประกันภัย
42 เอกเลือก 4094204n การวิเคราะห์เชิงจริง
43 เอกเลือก 4093505n วิทยาการข้อมูล
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
45 ปฏิบัติ 4094804n สหกิจศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651229201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป
5 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
6 วิชาแกน 4091101n แคลคูลัส 1
7 วิชาแกน 4091103n เรขาคณิตวิเคราะห์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป
12 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
13 วิชาแกน 4091102n แคลคูลัส 2
14 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1
18 วิชาแกน 4021101o เคมี 1
19 เอกบังคับ 4092401n ความน่าจะเป็นและสถิติ
20 เอกบังคับ 4092301n พีชคณิตนามธรรม
21 เอกบังคับ 4092104n แคลคูลัสหลายตัวแปร
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 4003201o พลังงานและพลังงานทางเลือก
25 เอกบังคับ 4092302n พีชคณิตเชิงเส้น
26 เอกบังคับ 4092202n คณิตวิเคราะห์
27 เอกบังคับ 4092105n สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เอกบังคับ 4093203n ตัวแปรเชิงซ้อน
29 เอกเลือก 4092502n ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
30 เอกเลือก 4093404n ระเบียบวิธีวิจัย
31 เอกเลือก 4093106n สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
32 เอกเลือก 4093407n การวิจัยดำเนินการ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เอกบังคับ 4093501n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
34 เอกบังคับ 4093901o สัมมนาคณิตศาสตร์
35 เอกเลือก 4093506n โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
36 เอกเลือก 4093601n คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น
37 เอกเลือก 4094507n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 4093803n เตรียมสหกิจศึกษา
39 ปฏิบัติ 4093801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
40 เอกบังคับ 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์
41 เอกเลือก 4094204n การวิเคราะห์เชิงจริง
42 เอกเลือก 4093505n วิทยาการข้อมูล
43 เอกเลือก 4094411n การพยากรณ์
44 เอกเลือก 4094605n คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
46 ปฏิบัติ 4094804n สหกิจศึกษา