วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228301

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 วิชาแกน 4021101o เคมี 1
4 วิชาแกน 4021106n ปฏิบัติการเคมี 1
5 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป
6 วิชาแกน 4031107b ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
7 เฉพาะด้านบังคับ 4061106n หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4021103o เคมี 2
12 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
13 วิชาแกน 4021107b ปฏิบัติการเคมี 2
14 เฉพาะด้านบังคับ 4061107n นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
16 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป
17 วิชาแกน 4011107x ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
18 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
19 เฉพาะด้านบังคับ 4062212n เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
20 เฉพาะด้านบังคับ 4062308n กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม
21 เฉพาะด้านเลือก 4062113n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 4062208n จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
25 เฉพาะด้านบังคับ 4062112n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
26 เฉพาะด้านบังคับ 4063210n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
27 เฉพาะด้านบังคับ 4063211n ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
28 เฉพาะด้านเลือก 4062109n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
29 เฉพาะด้านเลือก 4063305n การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เฉพาะด้านบังคับ 4063216n กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
31 เฉพาะด้านบังคับ 4063111n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม
32 เฉพาะด้านบังคับ 4063404m สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
33 เฉพาะด้านบังคับ 4063217n เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย
34 เฉพาะด้านบังคับ 4063218n เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ
35 เฉพาะด้านเลือก 4063501x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
36 เฉพาะด้านเลือก 4062307n พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม
37 เฉพาะด้านเลือก 4063308n นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 4063803n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
39 ปฏิบัติ 4063903n เตรียมสหกิจศึกษา
40 เฉพาะด้านบังคับ 4063307n การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41 เฉพาะด้านบังคับ 4063403m ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
42 เฉพาะด้านบังคับ 4064114n ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
43 เฉพาะด้านเลือก 4063108n การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
44 เฉพาะด้านเลือก 4062309n การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
45 เลือกเสรี 4062114n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เฉพาะด้านบังคับ 4064306n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
47 เฉพาะด้านบังคับ 4064113n สถิติสิ่งแวดล้อม
48 เฉพาะด้านบังคับ 4064212n คุณภาพอากาศภายในอาคาร
49 เฉพาะด้านบังคับ 4064305m ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
50 เฉพาะด้านบังคับ 4064402m การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
51 เลือกเสรี 4063110n ภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพนมดงรัก
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 4063904n สหกิจศึกษา
53 ปฏิบัติ 4063804n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม