นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641231301

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3011101x หลักนิเทศศาสตร์
5 วิชาแกน 3011203o ทักษะการสื่อสารเพื่องานสร้างสรรค์
6 เอกเลือก 3011103o หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
10 วิชาแกน 3012101n การรู้เท่าทันสื่อ
11 วิชาแกน 3011102n หลักนวัตกรรมการสื่อสาร
12 วิชาแกน 3002101n ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
14 วิชาแกน 3062201m การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
15 วิชาแกน 3002202n การออกแบบคอนเทนต์เพื่อสื่อดิจิทัล
16 วิชาแกน 3012201n การสื่อสารในยุคดิจิทัล
17 เอกบังคับ 3002201m การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล
18 เอกเลือก 3012202o การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
21 วิชาแกน 3012202o การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
22 เฉพาะด้านบังคับ 3012203o การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่อสาร
23 เอกบังคับ 3022201m การสื่อข่าวและการเขียนข่าวในยุคดิจิทัล
24 เอกบังคับ 3012204n การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เอกบังคับ 3013101n การสื่อสารสาธารณะกับวัฒนธรรมดิจิทัล
26 เอกบังคับ 3012204n การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
27 เอกบังคับ 3014204n หลักการเขียนบทในงานนิเทศศาสตร์
28 เอกเลือก 3043203o การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 3003101n การบริหารจัดการงานนิเทศศาสตร์
30 เอกบังคับ 3003203o การวิจัยนิเทศศาสตร์
31 เอกบังคับ 3053202o การจัดงานอีเวนต์
32 เอกบังคับ 3073201o การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน
33 เอกเลือก 3053201o การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 3084201m การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร
35 เอกบังคับ 3004203n สัมมนานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร
36 เอกบังคับ 3014201n การผลิตสื่อผสมผสาน
37 เอกเลือก 3014214n โครงงานนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 3084203o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651231301

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
5 วิชาแกน 3011101x หลักนิเทศศาสตร์
6 วิชาแกน 3011203o ทักษะการสื่อสารเพื่องานสร้างสรรค์
7 เอกเลือก 3011103o หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 วิชาแกน 3011102n หลักนวัตกรรมการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
14 วิชาแกน 3002202n การออกแบบคอนเทนต์เพื่อสื่อดิจิทัล
15 วิชาแกน 3012201n การสื่อสารในยุคดิจิทัล
16 วิชาแกน 3062201m การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
17 เอกบังคับ 3002201m การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
20 วิชาแกน 3012202o การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
21 เฉพาะด้านบังคับ 3012203o การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่อสาร
22 เอกบังคับ 3022201m การสื่อข่าวและการเขียนข่าวในยุคดิจิทัล
23 เอกบังคับ 3012204n การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 เอกบังคับ 3013101n การสื่อสารสาธารณะกับวัฒนธรรมดิจิทัล
25 เอกบังคับ 3014204n หลักการเขียนบทในงานนิเทศศาสตร์
26 เอกบังคับ 3012204n การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
27 เอกเลือก 3043203o การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 วิชาแกน 3003101n การบริหารจัดการงานนิเทศศาสตร์
29 เอกบังคับ 3003203o การวิจัยนิเทศศาสตร์
30 เอกบังคับ 3053202o การจัดงานอีเวนต์
31 เอกบังคับ 3073201o การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน
32 เอกเลือก 3053201o การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ปฏิบัติ 3084201m การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร
34 เอกบังคับ 3004203n สัมมนานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร
35 เอกบังคับ 3014201n การผลิตสื่อผสมผสาน
36 เอกเลือก 3014214n โครงงานนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 3084203o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร