วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการแปรรูปอาหาร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228801

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 เอกบังคับ 4031105c หลักชีววิทยา
4 เอกบังคับ 4151201n ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหาร
5 เอกบังคับ 4151301n การจัดการวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปอาหาร
6 เอกบังคับ 4021105m หลักเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
10 เอกบังคับ 4151302n การแปรรูปอาหาร 1
11 เอกบังคับ 4091121n คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
12 เอกบังคับ 4011105m หลักฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
14 เอกบังคับ 4152302n โภชนศาสตร์
15 เอกบังคับ 4152201o การเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจการแปรรูปอาหาร
16 เอกบังคับ 4152401n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการแปรรูปอาหาร1
17 เอกบังคับ 4152303o เคมีอาหาร
18 เอกบังคับ 4152301o การแปรรูปอาหาร 2
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
21 เอกบังคับ 4152403n เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองาน
22 เอกบังคับ 4152402n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการแปรรูปอาหาร 2
23 เอกบังคับ 4152304n วัตถุเจือปนอาหาร
24 เอกบังคับ 4152203n กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจการแปรรูปอาหาร
25 เอกบังคับ 4152202n การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจการแปรรูปอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 4152501o โครงการศึกษาเอกเทศ 1
27 เอกบังคับ 4153201o การจัดการผลิตและระบบการจัดการโลจิสติกสำหรับธุรกิจการแปรรูปอาหาร
28 เอกบังคับ 4153301n ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
29 เอกบังคับ 4153302n บรรจุภัณฑ์อาหาร
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เอกบังคับ 4153303n การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
31 เอกบังคับ 4153304n การออกแบบการทดลองและการประเมินทางประสาทสัมผัส
32 เอกบังคับ 4153501n โครงการศึกษาเอกเทศ 2
33 เอกบังคับ 4153202o สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจการแปรรูปอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 4153702n เตรียมสหกิจศึกษา
35 ปฏิบัติ 4153701n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการแปรรูปอาหาร
36 เอกบังคับ 4154502n โครงการศึกษาเอกเทศ 3
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 4154701o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการแปรรูปอาหาร