วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651225001

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4011105m หลักฟิสิกส์
5 เอกบังคับ 4021105m หลักเคมี
6 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา
7 เอกบังคับ 5171101n หลักพืชศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 5181101n หลักสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
11 เอกบังคับ 4111101n หลักสถิติ
12 เอกบังคับ 4031105c หลักชีววิทยา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
15 เอกบังคับ 5002109x ชีวเคมีทางการเกษตร
16 เอกบังคับ 5002115n หลักการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
17 เอกบังคับ 5003101n พันธุศาสตร์เกษตรและการปรับปรุงพันธุ์
18 เอกบังคับ 5112401n เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เอกบังคับ 5002117n เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร
21 เอกบังคับ 5002111n จุลชีววิทยาทางการเกษตร
22 เอกบังคับ 5163102n มาตรฐานผลผลิตและกฎหมายเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 เอกบังคับ 5004904n สัมมนาทางการเกษตร
24 เอกบังคับ 5004901n ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร
25 เอกบังคับ 5003107n เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการเกษตร
26 เอกบังคับ 5003105n เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 5003104n หลักการเกษตรอินทรีย์
28 เอกบังคับ 5003106n การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร
29 เอกบังคับ 5004902o ปัญหาพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ปฏิบัติ 5004801m การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
31 ปฏิบัติ 5004803n เตรียมสหกิจศึกษา
32 เอกบังคับ 5164102o การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
33 เอกบังคับ 5121102x งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 5004802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
35 ปฏิบัติ 5004804n สหกิจศึกษา