ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641233001

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 2001103n ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
5 เฉพาะด้านบังคับ 2011104n เขียนแบบพื้นฐาน
6 เฉพาะด้านบังคับ 2011106n ทฤษฎีสีเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
7 เฉพาะด้านบังคับ 2011201n วาดเส้น
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 วิชาแกน 2001104o ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและศิลปะในประเทศใกล้เคียง
12 เฉพาะด้านบังคับ 2011107n หลักการทางศิลปกรรม
13 เฉพาะด้านบังคับ 2011502x คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานศิลปะ
14 เฉพาะด้านบังคับ 2022205x จิตรกรรมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เฉพาะด้านบังคับ 2021401x ประติมากรรมพื้นฐาน
18 เฉพาะด้านบังคับ 2022301x ภาพพิมพ์พื้นฐาน
19 เอกเลือก 2023209x จิตรกรรมไทย
20 เอกเลือก 2002101n ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย
21 เอกเลือก 2032501x การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น
22 เอกเลือก 2012604o การถ่ายภาพ
23 เอกเลือก 2012203n ปฏิบัติการทัศนศิลป์
24 เอกเลือก 2032605x ภาพประกอบ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001217g มนุษย์กับเศรษฐกิจ
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
27 วิชาแกน 2013114o ปรัชญาศิลปะ
28 เอกบังคับ 2012110x การบริหารจัดการธุรกิจศิลป์
29 เอกเลือก 2012202x วาดเส้นสร้างสรรค์
30 เอกเลือก 2013111n ศิลปกรรมลุ่มแม่น้ำมูล-ชี
31 เอกเลือก 2032306x การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
32 เอกเลือก 2032504x โปรแกรมประยุกค์ด้านกราฟิกเพื่องานนิเทศศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ปฏิบัติ 2003115x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิปกรรม
34 วิชาแกน 2013112n สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ
35 เฉพาะด้านบังคับ 2003101n ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่องานทัศนศิลป์และการออกแบบ
36 เอกเลือก 2033508x การออกแบบสัญลักษณ์
37 เอกเลือก 2033507x การออกแบบตัวอักษรสร้างสรรค์
38 เอกเลือก 2033503x การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
39 เอกเลือก 2033309x การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
40 เอกเลือก 2023404x ประติมากรรมไทย
41 เอกเลือก 2023210x จิตรกรรมสร้างสรรค์
42 เอกเลือก 2022306x ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
43 เอกเลือก 2012109x แนวคิดในงานศิลปกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 2004116x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 เฉพาะด้านบังคับ 2013113n วิธีวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
46 เอกบังคับ 2034102x ทัศนศิลป์และการออกแบบส่วนบุคคล
47 เอกเลือก 2003114x ทัศนศิลป์วิเคราะห์
48 เอกเลือก 2044101x การออกแบบสื่อสมัยใหม่
49 เอกเลือก 2043806x การออกแบบบรรจุภัณฑ์
50 เอกเลือก 2043710n การออกแบบนิทรรศการ
51 เอกเลือก 2034101x การออกแบบภาพเสมือนจริง
52 เอกเลือก 2022405x ประติมากรรมสร้างสรรค์
53 เอกเลือก 2013510x การออกแบบโฆษณา
54 เอกเลือก 2013402x สื่อประสม
55 เอกเลือก 2004101x ทัศนศิลป์กับสังคม
56 เอกเลือก 2003102n ทัศนศิลป์กับสิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 เฉพาะด้านบังคับ 2004113o สัมมนาทางศิลปกรรม
58 เอกบังคับ 2004117x ศิลปนิพนธ์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651233001

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เฉพาะด้านบังคับ 2001103n ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
5 เฉพาะด้านบังคับ 2011104o เขียนแบบ
6 เฉพาะด้านบังคับ 2011107m หลักการทางศิลปกรรม
7 เฉพาะด้านบังคับ 2011201o วาดเส้น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เฉพาะด้านบังคับ 2031509n คอมพิวเตอร์ศิลปะ
12 เฉพาะด้านบังคับ 2022205n จิตรกรรมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
15 เฉพาะด้านบังคับ 2022301n ภาพพิมพ์พื้นฐาน
16 เฉพาะด้านบังคับ 2021401n ประติมากรรมพื้นฐาน
17 เฉพาะด้านบังคับ 2012110n การบริหารจัดการธุรกิจศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ปฏิบัติ 2003126x เตรียมสหกิจศึกษา
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001217g มนุษย์กับเศรษฐกิจ
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 วิชาแกน 2013115n ปรัชญา สุนทรียศาสตร์ และการวิจารณ์ศิลปะ
22 วิชาแกน 2003115x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิปกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ปฏิบัติ 2004127x สหกิจศึกษา
24 ปฏิบัติ 2004116x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เฉพาะด้านบังคับ 2013113n วิธีวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
26 เฉพาะด้านบังคับ 2043101n ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่องานศิลปกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เฉพาะด้านบังคับ 2034102n ทัศนศิลป์และการออกแบบส่วนบุคคล
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เอกบังคับ 2004117x ศิลปนิพนธ์