บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651253001

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 3521101x การบัญชีชั้นต้น
5 เอกบังคับ 3611101o สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับโลจิสติกส์
6 เอกบังคับ 3611401x ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านโลจิสติกส์
7 เอกเลือก 3611403o กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
12 เอกบังคับ 3532401g การจัดการการเงิน
13 เอกบังคับ 3612101n การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
14 เอกเลือก 3611301o การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 เอกบังคับ 3612404x การจัดการนำเข้าและส่งออก
18 เอกบังคับ 3612102n การจัดการการขนส่ง
19 เอกบังคับ 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
20 เอกเลือก 3611102x ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 เอกบังคับ 3612203n การบริหารการจัดซื้อจัดหาในโลจิสติกส์
24 เอกบังคับ 3613104n เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
25 เอกบังคับ 3612206n การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
26 เอกเลือก 3611402x การค้าระหว่างประเทศและเขตชายแดน
27 เอกเลือก 3612204x การขนถ่ายวัสดุ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เอกบังคับ 3614106n โลจิสติกส์การตลาด
29 เอกบังคับ 3613307n โลจิสติกส์เพื่อการผลิตและการจัดการดำเนินงาน
30 เอกบังคับ 3613306n การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
31 เอกบังคับ 3613208n การจัดการการกระจายสินค้า
32 เอกเลือก 3612302n การควบคุมคุณภาพ
33 เอกเลือก 3612205x เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 3614210n การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์
35 เอกบังคับ 3613207n การวิจัยดำเนินงาน
36 เอกเลือก 3613308n โลจิสติกส์อัจฉริยะ
37 เอกเลือก 3613103n ความปลอดภัยและการประกันภัยในการขนส่ง
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 3614501x เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
39 ปฏิบัติ 3614601x เตรียมสหกิจศึกษา
40 เอกบังคับ 3614211n สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
41 เอกเลือก 3613105n การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 3614502x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
43 ปฏิบัติ 3614602x สหกิจศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651253002

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 3521101x การบัญชีชั้นต้น
5 เอกบังคับ 3611101o สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับโลจิสติกส์
6 เอกบังคับ 3611401x ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านโลจิสติกส์
7 เอกเลือก 3611403o กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
12 เอกบังคับ 3532401g การจัดการการเงิน
13 เอกบังคับ 3612101n การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
14 เอกเลือก 3611301o การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 เอกบังคับ 3612404x การจัดการนำเข้าและส่งออก
18 เอกบังคับ 3612102n การจัดการการขนส่ง
19 เอกบังคับ 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
20 เอกเลือก 3611102x ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 เอกบังคับ 3612203n การบริหารการจัดซื้อจัดหาในโลจิสติกส์
24 เอกบังคับ 3613104n เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
25 เอกบังคับ 3612206n การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
26 เอกเลือก 3611402x การค้าระหว่างประเทศและเขตชายแดน
27 เอกเลือก 3612204x การขนถ่ายวัสดุ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เอกบังคับ 3614106n โลจิสติกส์การตลาด
29 เอกบังคับ 3613307n โลจิสติกส์เพื่อการผลิตและการจัดการดำเนินงาน
30 เอกบังคับ 3613306n การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
31 เอกบังคับ 3613208n การจัดการการกระจายสินค้า
32 เอกเลือก 3612302n การควบคุมคุณภาพ
33 เอกเลือก 3612205x เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 3614210n การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์
35 เอกบังคับ 3613207n การวิจัยดำเนินงาน
36 เอกเลือก 3613308n โลจิสติกส์อัจฉริยะ
37 เอกเลือก 3613103n ความปลอดภัยและการประกันภัยในการขนส่ง
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 3614501x เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
39 ปฏิบัติ 3614601x เตรียมสหกิจศึกษา
40 เอกบังคับ 3614211n สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
41 เอกเลือก 3613105n การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 3614502x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
43 ปฏิบัติ 3614602x สหกิจศึกษา