วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651224201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ
5 เฉพาะด้านบังคับ 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6 เอกเลือก 4121107n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
7 เอกเลือก 4122613n คอมพิวเตอร์กราฟิก
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
11 วิชาแกน 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
12 เฉพาะด้านบังคับ 4121205o โครงสร้างข้อมูล
13 เฉพาะด้านบังคับ 4122205n ระบบฐานข้อมูล
14 เอกเลือก 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 เฉพาะด้านบังคับ 4122509n ระบบปฏิบัติการและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
18 เฉพาะด้านบังคับ 4123713n การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
19 เฉพาะด้านบังคับ 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
20 เอกเลือก 4123309n การเขียนโปรแกรมภาษาวาจาสคริป
21 เอกเลือก 4122311o การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 4122403n คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
25 เฉพาะด้านบังคับ 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์
26 เฉพาะด้านบังคับ 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม
27 เฉพาะด้านบังคับ 4122506o การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
28 เอกเลือก 4122314n การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 4122102n ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
30 เฉพาะด้านบังคับ 4122313n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
31 เฉพาะด้านบังคับ 4123637n โปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ
32 เอกเลือก 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
33 เอกเลือก 4123638n เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
34 เอกเลือก 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
35 เอกเลือก 4123203n พื้นฐานทางวิทยาการข้อมูล
36 เอกเลือก 4123101n นวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เฉพาะด้านบังคับ 4123906n เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1
38 เฉพาะด้านบังคับ 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
39 เฉพาะด้านบังคับ 4123511n ปัญญาประดิษฐ์
40 เลือกเสรี 4122315n การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ
41 เลือกเสรี 4123202n การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
42 เอกเลือก 4123714n การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านไอโอที
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
44 ปฏิบัติ 4123802n เตรียมสหกิจศึกษา
45 เฉพาะด้านบังคับ 4124906o เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 2
46 เฉพาะด้านบังคับ 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
48 ปฏิบัติ 4124802n สหกิจศึกษา