วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228901

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูปฏิบัติ 4081102b วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
5 พื้นฐานวิทย์-คณิต 2001101g ความงามของชีวิต
6 วิชาแกน 4011105n หลักฟิสิกส์
7 เอกบังคับ 4081101o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
8 เอกบังคับ 4081102b วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
9 เอกเลือก 4081212m เปตอง
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001212g สุนทรียภาพของชีวิต
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
13 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา
14 วิชาแกน 4021105n หลักเคมี
15 เอกบังคับ 4081103n โภชนาการทางการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
18 วิชาแกน 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน
19 เอกบังคับ 4082101m การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
20 เอกบังคับ 4082103m หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
21 เอกบังคับ 4082104m การเรียนรู้ทักษะและการควบคุมการเคลื่อนไหว
22 เอกบังคับ 4082106o จิตวิทยาการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 เอกบังคับ 4082108n ชีวกลศาสตร์การกีฬา
26 เอกบังคับ 4082107n การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
27 เอกบังคับ 4082105x สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
28 เอกบังคับ 4082102m การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 4083106m การจัดการทางการกีฬา
30 เอกบังคับ 4083102m การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
31 เอกบังคับ 4083104m การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
32 เอกบังคับ 4083103m ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
33 เอกบังคับ 4083101o เวชศาสตร์การกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 4083105m วิธีการสอนและการฝึกกีฬา
35 เอกบังคับ 4084101m ภาคนิพนธ์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ปฏิบัติ 4084801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
37 เอกบังคับ 4084104n การส่งเสริมสุขภาพ
38 เอกบังคับ 4084103m จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
39 เอกบังคับ 4084102m ภาคนิพนธ์ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 4084802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228902

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูปฏิบัติ 4081102b วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
5 พื้นฐานวิทย์-คณิต 2001101g ความงามของชีวิต
6 วิชาแกน 4011105n หลักฟิสิกส์
7 เอกบังคับ 4081101o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
8 เอกบังคับ 4081102b วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
9 เอกเลือก 4081212m เปตอง
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001212g สุนทรียภาพของชีวิต
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
13 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา
14 วิชาแกน 4021105n หลักเคมี
15 เอกบังคับ 4081103n โภชนาการทางการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
18 วิชาแกน 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน
19 เอกบังคับ 4082101m การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
20 เอกบังคับ 4082103m หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
21 เอกบังคับ 4082104m การเรียนรู้ทักษะและการควบคุมการเคลื่อนไหว
22 เอกบังคับ 4082106o จิตวิทยาการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 เอกบังคับ 4082108n ชีวกลศาสตร์การกีฬา
26 เอกบังคับ 4082107n การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
27 เอกบังคับ 4082105x สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
28 เอกบังคับ 4082102m การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 4083106m การจัดการทางการกีฬา
30 เอกบังคับ 4083102m การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
31 เอกบังคับ 4083104m การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
32 เอกบังคับ 4083103m ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
33 เอกบังคับ 4083101o เวชศาสตร์การกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 4083105m วิธีการสอนและการฝึกกีฬา
35 เอกบังคับ 4084101m ภาคนิพนธ์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ปฏิบัติ 4084801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
37 เอกบังคับ 4084104n การส่งเสริมสุขภาพ
38 เอกบังคับ 4084103m จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
39 เอกบังคับ 4084102m ภาคนิพนธ์ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 4084802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา