รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641280201

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
5 วิชาแกน 2551101m ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
6 วิชาแกน 2551105m รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
7 เอกบังคับ 2551102o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 วิชาแกน 2551302n การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
13 เอกบังคับ 2552111n การปกครองท้องถิ่นไทย
14 เอกบังคับ 2551103n ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 วิชาแกน 2553110n นโยบายสาธารณะและการวางแผน
18 วิชาแกน 2552302m หลักการบริหารการคลังและงบประมาณ
19 เอกบังคับ 2552108x ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
20 เอกบังคับ 2551201n ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
21 เอกบังคับ 2552201x ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 วิชาแกน 2553301x การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
25 วิชาแกน 2553302m การบริหารทรัพยากรมนุษย์
26 เอกบังคับ 2552201x ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
27 เอกบังคับ 2552109x ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
28 เอกบังคับ 2552504n รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
29 เอกบังคับ 2553120x จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับองค์การภาครัฐ
30 เอกเลือก 2552501n กฎหมายปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 วิชาแกน 2553304x การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
32 วิชาแกน 2553303x ภาวะความเป็นผู้นำ
33 วิชาแกน 2553311n เศรษฐศาสตร์สำหรับการบริหาร
34 เอกบังคับ 2553121o การต่อต้านการทุจริต
35 เอกบังคับ 2553120x จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับองค์การภาครัฐ
36 เอกเลือก 2552305n กฎหมายอาญา
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 วิชาแกน 2553702x วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
38 เอกบังคับ 2553305m การจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร
39 เอกบังคับ 2552109x ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
40 เอกเลือก 2553506n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
41 เอกเลือก 2553116n การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 2553802x เตรียมสหกิจศึกษา
43 ปฏิบัติ 2553801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
44 เลือกเสรี 2553503n กฎหมายลักษณะพยาน
45 เลือกเสรี 2552104n สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
46 เอกบังคับ 2553703x สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
47 เอกเลือก 2553306o การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 2554802x สหกิจศึกษา
49 ปฏิบัติ 2554801x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641280202

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
5 วิชาแกน 2551101m ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
6 วิชาแกน 2551105m รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
7 เอกบังคับ 2551102o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 วิชาแกน 2551302n การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
13 เอกบังคับ 2552111n การปกครองท้องถิ่นไทย
14 เอกบังคับ 2551103n ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 วิชาแกน 2553110n นโยบายสาธารณะและการวางแผน
18 วิชาแกน 2552302m หลักการบริหารการคลังและงบประมาณ
19 เอกบังคับ 2552108x ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
20 เอกบังคับ 2551201n ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
21 เอกบังคับ 2552201x ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 วิชาแกน 2553301x การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
25 วิชาแกน 2553302m การบริหารทรัพยากรมนุษย์
26 เอกบังคับ 2552201x ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
27 เอกบังคับ 2552109x ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
28 เอกบังคับ 2552504n รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
29 เอกบังคับ 2553120x จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับองค์การภาครัฐ
30 เอกเลือก 2552501n กฎหมายปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 วิชาแกน 2553304x การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
32 วิชาแกน 2553303x ภาวะความเป็นผู้นำ
33 วิชาแกน 2553311n เศรษฐศาสตร์สำหรับการบริหาร
34 เอกบังคับ 2553121o การต่อต้านการทุจริต
35 เอกบังคับ 2553120x จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับองค์การภาครัฐ
36 เอกเลือก 2552305n กฎหมายอาญา
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 วิชาแกน 2553702x วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
38 เอกบังคับ 2553305m การจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร
39 เอกบังคับ 2552109x ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
40 เอกเลือก 2553506n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
41 เอกเลือก 2553116n การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 2553802x เตรียมสหกิจศึกษา
43 ปฏิบัติ 2553801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
44 เลือกเสรี 2553503n กฎหมายลักษณะพยาน
45 เลือกเสรี 2552104n สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
46 เอกบังคับ 2553703x สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
47 เอกเลือก 2553306o การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 2554802x สหกิจศึกษา
49 ปฏิบัติ 2554801x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651280201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
5 วิชาแกน 2551101m ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
6 วิชาแกน 2551105m รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
7 เอกบังคับ 2551102o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 วิชาแกน 2551302n การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
12 เอกบังคับ 2552111n การปกครองท้องถิ่นไทย
13 เอกบังคับ 2551103n ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 วิชาแกน 2552302m หลักการบริหารการคลังและงบประมาณ
17 วิชาแกน 2553110n นโยบายสาธารณะและการวางแผน
18 เอกบังคับ 2552108x ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
19 เอกบังคับ 2551201n ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 วิชาแกน 2553302m การบริหารทรัพยากรมนุษย์
22 วิชาแกน 2553301x การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
23 เอกบังคับ 2552201x ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
24 เอกบังคับ 2552504n รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
25 เอกเลือก 2552501n กฎหมายปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 วิชาแกน 2553311n เศรษฐศาสตร์สำหรับการบริหาร
27 วิชาแกน 2553304x การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
28 วิชาแกน 2553303x ภาวะความเป็นผู้นำ
29 เอกบังคับ 2553121o การต่อต้านการทุจริต
30 เอกบังคับ 2553120x จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับองค์การภาครัฐ
31 เอกเลือก 2552305n กฎหมายอาญา
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 วิชาแกน 2553702x วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33 เอกบังคับ 2553305m การจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร
34 เอกบังคับ 2552109x ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
35 เอกเลือก 2553506n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
36 เอกเลือก 2553116n การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 2553801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
38 เลือกเสรี 2553503n กฎหมายลักษณะพยาน
39 เลือกเสรี 2552104n สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
40 เอกบังคับ 2553703x สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
41 เอกเลือก 2553306o การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 2554801x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651280202

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
5 วิชาแกน 2551101m ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
6 วิชาแกน 2551105m รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
7 เอกบังคับ 2551102o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 วิชาแกน 2551302n การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
12 เอกบังคับ 2552111n การปกครองท้องถิ่นไทย
13 เอกบังคับ 2551103n ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 วิชาแกน 2552302m หลักการบริหารการคลังและงบประมาณ
17 วิชาแกน 2553110n นโยบายสาธารณะและการวางแผน
18 เอกบังคับ 2552108x ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
19 เอกบังคับ 2551201n ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 วิชาแกน 2553302m การบริหารทรัพยากรมนุษย์
22 วิชาแกน 2553301x การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
23 เอกบังคับ 2552201x ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
24 เอกบังคับ 2552504n รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
25 เอกเลือก 2552501n กฎหมายปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 วิชาแกน 2553311n เศรษฐศาสตร์สำหรับการบริหาร
27 วิชาแกน 2553304x การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
28 วิชาแกน 2553303x ภาวะความเป็นผู้นำ
29 เอกบังคับ 2553121o การต่อต้านการทุจริต
30 เอกบังคับ 2553120x จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับองค์การภาครัฐ
31 เอกเลือก 2552305n กฎหมายอาญา
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 วิชาแกน 2553702x วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33 เอกบังคับ 2553305m การจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร
34 เอกบังคับ 2552109x ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
35 เอกเลือก 2553506n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
36 เอกเลือก 2553116n การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 2553801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
38 เลือกเสรี 2553503n กฎหมายลักษณะพยาน
39 เลือกเสรี 2552104n สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
40 เอกบังคับ 2553703x สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
41 เอกเลือก 2553306o การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 2554801x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์