วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
วิชาแกน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 41 หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 8 หน่วยกิต
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต
เลือกเรียน 33 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 129 หน่วยกิต