การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220101

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4021105m หลักเคมี
5 เอกบังคับ 4031105c หลักชีววิทยา
6 เอกบังคับ 4071102n ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย
7 เอกบังคับ 4071203c กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 1
8 เอกบังคับ 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
11 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
12 เฉพาะด้านบังคับ 4071206m พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
13 เฉพาะด้านบังคับ 4071105m ระบบสุขภาพของไทย
14 เฉพาะด้านบังคับ 4071109n ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย
15 เฉพาะด้านบังคับ 4071204c กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 2
16 เฉพาะด้านบังคับ 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 เฉพาะด้านบังคับ 4073244n การจัดการธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ
20 เฉพาะด้านบังคับ 4072135n พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
21 เฉพาะด้านเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย
22 เอกบังคับ 4073401n เวชกรรมไทย 1
23 เอกบังคับ 4072416x เภสัชกรรมไทย 1
24 เอกบังคับ 4072411x การนวดไทย 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เฉพาะด้านบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
28 เฉพาะด้านบังคับ 4072136n ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
29 เฉพาะด้านเลือก 4073444n ชีวสถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย
30 เอกบังคับ 4072417x เภสัชกรรมไทย 2
31 เอกบังคับ 4072412x การนวดไทย 2
32 เอกบังคับ 4073402c เวชกรรมไทย 2
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เฉพาะด้านบังคับ 4073604c การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
34 เฉพาะด้านบังคับ 4073243n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย
35 เฉพาะด้านบังคับ 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
36 เอกบังคับ 4073403o เวชกรรมไทย 3
37 เอกบังคับ 4072413x การนวดไทย 3
38 เอกบังคับ 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 เฉพาะด้านบังคับ 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
40 เฉพาะด้านบังคับ 4071207o เภสัชเวท
41 เฉพาะด้านบังคับ 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย
42 เฉพาะด้านบังคับ 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย
43 เอกบังคับ 4073404o เวชกรรมไทย 4
44 เอกบังคับ 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2
45 เอกบังคับ 4072418x เภสัชกรรมไทย 3
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
47 ปฏิบัติ 4072802o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
48 ปฏิบัติ 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
50 ปฏิบัติ 4074802x ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651220101

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4021105m หลักเคมี
5 เอกบังคับ 4031105c หลักชีววิทยา
6 เอกบังคับ 4071102n ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย
7 เอกบังคับ 4071203c กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 1
8 เอกบังคับ 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
11 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
12 เฉพาะด้านบังคับ 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
13 เฉพาะด้านบังคับ 4071206m พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
14 เฉพาะด้านบังคับ 4071204c กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 2
15 เฉพาะด้านบังคับ 4071109n ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย
16 เฉพาะด้านบังคับ 4071105m ระบบสุขภาพของไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 เฉพาะด้านบังคับ 4072135n พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
20 เฉพาะด้านบังคับ 4073244n การจัดการธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ
21 เฉพาะด้านเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย
22 เอกบังคับ 4073401n เวชกรรมไทย 1
23 เอกบังคับ 4072416x เภสัชกรรมไทย 1
24 เอกบังคับ 4072411x การนวดไทย 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เฉพาะด้านบังคับ 4072136n ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
28 เฉพาะด้านบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
29 เฉพาะด้านเลือก 4073444n ชีวสถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย
30 เอกบังคับ 4073402c เวชกรรมไทย 2
31 เอกบังคับ 4072417x เภสัชกรรมไทย 2
32 เอกบังคับ 4072412x การนวดไทย 2
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เฉพาะด้านบังคับ 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
34 เฉพาะด้านบังคับ 4073604c การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
35 เฉพาะด้านบังคับ 4073243n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย
36 เลือกเสรี 4074402o ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก
37 เอกบังคับ 4072413x การนวดไทย 3
38 เอกบังคับ 4073403o เวชกรรมไทย 3
39 เอกบังคับ 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 เฉพาะด้านบังคับ 4071207o เภสัชเวท
41 เฉพาะด้านบังคับ 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย
42 เฉพาะด้านบังคับ 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย
43 เฉพาะด้านบังคับ 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
44 เลือกเสรี 4073904n อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
45 เลือกเสรี 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู
46 เอกบังคับ 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2
47 เอกบังคับ 4072418x เภสัชกรรมไทย 3
48 เอกบังคับ 4073404o เวชกรรมไทย 4
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
50 ปฏิบัติ 4072802o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
51 ปฏิบัติ 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
53 ปฏิบัติ 4074802x ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย