วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา