ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641230201

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 1551102z หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 1
5 วิชาแกน 1551101b การฟังและการพูด 1
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
7 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
9 เฉพาะด้านบังคับ 1551103x กลวิธีในการอ่าน
10 เอกบังคับ 1552201m การฟังและการพูด 2
11 เอกบังคับ 1552202m หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 วิชาแกน 1532101x ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
15 เฉพาะด้านบังคับ 1552401o วรรณคดีเบื้องต้น
16 เฉพาะด้านบังคับ 1552101o การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
17 เฉพาะด้านบังคับ 1532301x ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
18 เฉพาะด้านเลือก 1552601x การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เอกบังคับ 1532302x สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
21 เอกบังคับ 1552203n การเขียนอนุเฉท
22 เอกบังคับ 1552204x การอ่านและการตีความ
23 เอกบังคับ 1552501x การแปลเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 เอกบังคับ 1553501m การแปลอังกฤษ - ไทย
25 เอกบังคับ 1553402x วรรณคดีสำหรับเด็ก
26 เอกบังคับ 1553401x นวนิยายภาษาอังกฤษสมัยใหม่
27 เอกบังคับ 1553202x สัมมนาภาษาอังกฤษ
28 เอกบังคับ 1553201m การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
29 เอกบังคับ 1533301x วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
30 เอกเลือก 1553601n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 1553602n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
32 เอกบังคับ 1533302x อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
33 เอกบังคับ 1553403m ละครภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ 1553502n การแปลไทย - อังกฤษ
35 เอกเลือก 1553603x ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
36 เอกเลือก 1553604x ภาษาอังกฤษในสื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 1554701x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
38 เอกบังคับ 1554101x ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
39 เอกเลือก 1554601n ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 1554702x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641230202

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 1551102z หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 1
5 วิชาแกน 1551101b การฟังและการพูด 1
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
7 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
9 เฉพาะด้านบังคับ 1551103x กลวิธีในการอ่าน
10 เอกบังคับ 1552201m การฟังและการพูด 2
11 เอกบังคับ 1552202m หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 วิชาแกน 1532101x ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
15 เฉพาะด้านบังคับ 1552401o วรรณคดีเบื้องต้น
16 เฉพาะด้านบังคับ 1552101o การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
17 เฉพาะด้านบังคับ 1532301x ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
18 เฉพาะด้านเลือก 1552601x การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เอกบังคับ 1532302x สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
21 เอกบังคับ 1552203n การเขียนอนุเฉท
22 เอกบังคับ 1552204x การอ่านและการตีความ
23 เอกบังคับ 1552501x การแปลเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 เอกบังคับ 1553501m การแปลอังกฤษ - ไทย
25 เอกบังคับ 1553402x วรรณคดีสำหรับเด็ก
26 เอกบังคับ 1553401x นวนิยายภาษาอังกฤษสมัยใหม่
27 เอกบังคับ 1553202x สัมมนาภาษาอังกฤษ
28 เอกบังคับ 1553201m การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
29 เอกบังคับ 1533301x วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
30 เอกเลือก 1553601n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 1553602n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
32 เอกบังคับ 1533302x อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
33 เอกบังคับ 1553403m ละครภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ 1553502n การแปลไทย - อังกฤษ
35 เอกเลือก 1553603x ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
36 เอกเลือก 1553604x ภาษาอังกฤษในสื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 1554701x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
38 เอกบังคับ 1554101x ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
39 เอกเลือก 1554601n ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 1554702x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651230201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 1551101b การฟังและการพูด 1
5 วิชาแกน 1551102z หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
7 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
9 เฉพาะด้านบังคับ 1551103x กลวิธีในการอ่าน
10 เอกบังคับ 1552202m หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
11 เอกบังคับ 1552201m การฟังและการพูด 2
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 วิชาแกน 1532101x ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
15 เฉพาะด้านบังคับ 1532301x ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
16 เฉพาะด้านบังคับ 1552101o การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
17 เฉพาะด้านบังคับ 1552401o วรรณคดีเบื้องต้น
18 เฉพาะด้านเลือก 1552601x การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
21 เอกบังคับ 1552501x การแปลเบื้องต้น
22 เอกบังคับ 1552204x การอ่านและการตีความ
23 เอกบังคับ 1552203n การเขียนอนุเฉท
24 เอกบังคับ 1532302x สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เอกบังคับ 1533301x วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ 1553201m การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
27 เอกบังคับ 1553202x สัมมนาภาษาอังกฤษ
28 เอกบังคับ 1553401x นวนิยายภาษาอังกฤษสมัยใหม่
29 เอกบังคับ 1553402x วรรณคดีสำหรับเด็ก
30 เอกบังคับ 1553501m การแปลอังกฤษ - ไทย
31 เอกเลือก 1553601n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 1533302x อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
33 เอกบังคับ 1553403m ละครภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ 1553502n การแปลไทย - อังกฤษ
35 เอกบังคับ 1553602n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
36 เอกเลือก 1553603x ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
37 เอกเลือก 1553604x ภาษาอังกฤษในสื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 1554701x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
39 เอกบังคับ 1554101x ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
40 เอกเลือก 1554601n ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 1554702x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651230202

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 1551101b การฟังและการพูด 1
5 วิชาแกน 1551102z หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
7 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
9 เฉพาะด้านบังคับ 1551103x กลวิธีในการอ่าน
10 เอกบังคับ 1552202m หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
11 เอกบังคับ 1552201m การฟังและการพูด 2
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 วิชาแกน 1532101x ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
15 เฉพาะด้านบังคับ 1532301x ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
16 เฉพาะด้านบังคับ 1552101o การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
17 เฉพาะด้านบังคับ 1552401o วรรณคดีเบื้องต้น
18 เฉพาะด้านเลือก 1552601x การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
21 เอกบังคับ 1552501x การแปลเบื้องต้น
22 เอกบังคับ 1552204x การอ่านและการตีความ
23 เอกบังคับ 1552203n การเขียนอนุเฉท
24 เอกบังคับ 1532302x สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เอกบังคับ 1533301x วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ 1553201m การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
27 เอกบังคับ 1553202x สัมมนาภาษาอังกฤษ
28 เอกบังคับ 1553401x นวนิยายภาษาอังกฤษสมัยใหม่
29 เอกบังคับ 1553402x วรรณคดีสำหรับเด็ก
30 เอกบังคับ 1553501m การแปลอังกฤษ - ไทย
31 เอกเลือก 1553601n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 1533302x อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
33 เอกบังคับ 1553403m ละครภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ 1553502n การแปลไทย - อังกฤษ
35 เอกบังคับ 1553602n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
36 เอกเลือก 1553603x ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
37 เอกเลือก 1553604x ภาษาอังกฤษในสื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 1554701x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
39 เอกบังคับ 1554101x ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
40 เอกเลือก 1554601n ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 1554702x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ