รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิขารัฐศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641290201

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 2581101n หลักรัฐศาสตร์
5 วิชาแกน 2581102n การเมืองการปกครองไทย
6 วิชาแกน 2581103n ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองการปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 วิชาแกน 2581204n การปกครองท้องถิ่นไทย
11 วิชาแกน 2581205n กฎหมายรัฐธรรมนูญ
12 วิชาแกน 2581206n กฎหมายปกครอง
13 เอกบังคับ 2581217n ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 วิชาแกน 2582108n การเมืองการปกครองยุคดิจิทัล
17 วิชาแกน 2582107n การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
18 เอกบังคับ 2582111n สันติวิธีและสมานฉันท์
19 เอกบังคับ 2582112n เศรษฐศาสตร์และการตลาดการเมือง
20 เอกบังคับ 2582110n การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 วิชาแกน 2582209n การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง
24 เอกบังคับ 2582214n วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
25 เอกบังคับ 2582218n กฎหมายอาญา
26 เอกบังคับ 2582216n ธรรมาภิบาลการเมืองการปกครอง
27 เอกบังคับ 2582213n สถาบันทางการเมืองการปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เลือกเสรี 2583128n นวัตกรรมระบบบริหารราชการไทย
29 เลือกเสรี 2583234n ประชาสังคมและการเมืองการปกครองภาคพลเมือง
30 เอกบังคับ 2583119n ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
31 เอกบังคับ 2583115n การสื่อสารการตลาดทางการเมืองการปกครอง
32 เอกเลือก 2583122n กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
33 เอกเลือก 2583224n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
34 เอกเลือก 2584131n นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ปฏิบัติ 2584139n เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
36 ปฏิบัติ 2584137n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
37 เอกบังคับ 2583220n รัฐศาสตร์นิพนธ์
38 เอกบังคับ 2584121n สัมมนาทางรัฐศาสตร์
39 เอกเลือก 2584136n ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง
40 เอกเลือก 2583123n กฎหมายลักษณะพยาน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 2584139n เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
42 ปฏิบัติ 2584240n สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
43 ปฏิบัติ 2584238n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
44 ปฏิบัติ 2584137n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
45 เอกบังคับ 2584121n สัมมนาทางรัฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 2584238n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
47 ปฏิบัติ 2584240n สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651290201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 2581101n หลักรัฐศาสตร์
5 วิชาแกน 2581102n การเมืองการปกครองไทย
6 วิชาแกน 2581103n ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองการปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 วิชาแกน 2581206n กฎหมายปกครอง
11 วิชาแกน 2581205n กฎหมายรัฐธรรมนูญ
12 วิชาแกน 2581204n การปกครองท้องถิ่นไทย
13 เอกบังคับ 2581217n ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 วิชาแกน 2582108n การเมืองการปกครองยุคดิจิทัล
17 วิชาแกน 2582209n การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง
18 วิชาแกน 2582107n การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
19 เอกบังคับ 2582112n เศรษฐศาสตร์และการตลาดการเมือง
20 เอกบังคับ 2582111n สันติวิธีและสมานฉันท์
21 เอกบังคับ 2582110n การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 วิชาแกน 2582209n การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง
25 เอกบังคับ 2582110n การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
26 เอกบังคับ 2582218n กฎหมายอาญา
27 เอกบังคับ 2582216n ธรรมาภิบาลการเมืองการปกครอง
28 เอกบังคับ 2582214n วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
29 เอกบังคับ 2582213n สถาบันทางการเมืองการปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เลือกเสรี 2583128n นวัตกรรมระบบบริหารราชการไทย
31 เลือกเสรี 2583234n ประชาสังคมและการเมืองการปกครองภาคพลเมือง
32 เอกบังคับ 2583115n การสื่อสารการตลาดทางการเมืองการปกครอง
33 เอกบังคับ 2583119n ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
34 เอกเลือก 2583122n กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
35 เอกเลือก 2584131n นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่
36 เอกเลือก 2583224n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 2583220n รัฐศาสตร์นิพนธ์
38 เอกบังคับ 2584121n สัมมนาทางรัฐศาสตร์
39 เอกเลือก 2583123n กฎหมายลักษณะพยาน
40 เอกเลือก 2584136n ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 2584139n เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
42 ปฏิบัติ 2584137n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 2584238n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
44 ปฏิบัติ 2584240n สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651290202

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 2581101n หลักรัฐศาสตร์
5 วิชาแกน 2581102n การเมืองการปกครองไทย
6 วิชาแกน 2581103n ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองการปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 วิชาแกน 2581206n กฎหมายปกครอง
11 วิชาแกน 2581205n กฎหมายรัฐธรรมนูญ
12 วิชาแกน 2581204n การปกครองท้องถิ่นไทย
13 เอกบังคับ 2581217n ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 วิชาแกน 2582108n การเมืองการปกครองยุคดิจิทัล
17 วิชาแกน 2582107n การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
18 เอกบังคับ 2582110n การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
19 เอกบังคับ 2582111n สันติวิธีและสมานฉันท์
20 เอกบังคับ 2582112n เศรษฐศาสตร์และการตลาดการเมือง
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 วิชาแกน 2582209n การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง
24 เอกบังคับ 2582213n สถาบันทางการเมืองการปกครอง
25 เอกบังคับ 2582214n วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
26 เอกบังคับ 2582216n ธรรมาภิบาลการเมืองการปกครอง
27 เอกบังคับ 2582218n กฎหมายอาญา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เลือกเสรี 2583234n ประชาสังคมและการเมืองการปกครองภาคพลเมือง
29 เลือกเสรี 2583128n นวัตกรรมระบบบริหารราชการไทย
30 เอกบังคับ 2583119n ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
31 เอกบังคับ 2583115n การสื่อสารการตลาดทางการเมืองการปกครอง
32 เอกเลือก 2584131n นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่
33 เอกเลือก 2583224n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
34 เอกเลือก 2583122n กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เอกบังคับ 2583220n รัฐศาสตร์นิพนธ์
36 เอกบังคับ 2584121n สัมมนาทางรัฐศาสตร์
37 เอกเลือก 2584136n ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง
38 เอกเลือก 2583123n กฎหมายลักษณะพยาน
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 2584139n เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
40 ปฏิบัติ 2584137n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 2584238n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
42 ปฏิบัติ 2584240n สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์