ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641237001

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
5 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
6 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
7 เอกบังคับ 2571101o พื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 2571102m อุดมการณ์และจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
9 เอกเลือก 2571201n หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
10 เอกเลือก 2571203n ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
17 เอกบังคับ 2571103x แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
18 เอกเลือก 2571202n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม 3(3-0-6)
19 เอกเลือก 2572205n การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
20 เอกเลือก 2572208n พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 เอกบังคับ 2571104o การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 2572105o จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2572107o หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2572108o การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 2572207n ประชากรกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 พื้นฐานภาษา 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
29 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
31 เอกบังคับ 2572106o การจัดการความรู้กับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 2572109o การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 2572110n การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 2572221n สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
35 เอกเลือก 2573215n การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เอกบังคับ 2573116n สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 2573111n การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 2573112n การบริหารองค์กรและเครือข่ายทางสังคม 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 2573115n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 2573225n การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 2573210n สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เลือกเสรี 2573209n มิติทางเพศกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
43 เลือกเสรี 2573211n สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 2573113n การวางแผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 2573114n การจัดการโครงการเพื่อพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 2573117n การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 2574220n การประเมินผลกระทบเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 2574301o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 3(145)
49 เอกบังคับ 2574118n สัมมนาการพัฒนาสังคม
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 2574302o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651237001

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 2571101m อุดมการณ์และจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2571102e ชุมชนศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2571103m การจัดการโครงการเพื่อพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 2571201m พหุวัฒนธรรมอีสานใต้กับการพัฒนาสังคม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 2571104m ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6)
12 เอกเลือก 2572202m ประชากรกับการพัฒนาสังคม
13 เอกเลือก 2572203m พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
14 เอกเลือก 2572205m การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เอกบังคับ 2572107m การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2572105m แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2542108n กระบวนการ เทคนิคและการจัดการความรู้ในงานพัฒนาสังคม
20 เอกบังคับ 2572106m จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม
21 เอกเลือก 2572215n การจัดสวัสดิการสังคม
22 เอกเลือก 2572210n ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
24 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001214g จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
26 เอกบังคับ 2572107m การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานพัฒนาสังคม
27 เอกบังคับ 2572109m การบริหารองค์กรและเครือข่ายทางสังคม 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2572106m จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 2572204m เพศสภาวะกับการพัฒนาสังคม
30 เอกเลือก 2572206n ภาวะผู้นำในงานพัฒนาสังคม
31 เอกเลือก 2572213m การจัดการภัยพิบัติ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เลือกเสรี 2573207n สิทธิมนุษยชนเพื่อสันติวิธี
33 เลือกเสรี 2573211m การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม
34 เอกบังคับ 2573110n นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
35 เอกบังคับ 2573112m การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
36 เอกบังคับ 2573113m สัมมนาการพัฒนาสังคม
37 เอกบังคับ 2573111m ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 2573217n การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 2573301m การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
40 ปฏิบัติ 2573302n เตรียมสหกิจศึกษา
41 เอกบังคับ 2573112m การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม 3(3-0-6)
42 เอกบังคับ 2573113m สัมมนาการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 2574304n สหกิจศึกษา 1
44 ปฏิบัติ 2574302m การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 1 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 2574302o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 5(450)
46 ปฏิบัติ 2574303m การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 2