วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220201

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105m หลักชีววิทยา
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
12 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
13 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
15 เอกบังคับ 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
16 เอกบังคับ 4011105x หลักฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
20 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
21 เอกบังคับ 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
22 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา
23 เอกบังคับ 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
24 เอกบังคับ 4072323n การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เอกบังคับ 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
28 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว
29 เอกบังคับ 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ
30 เอกบังคับ 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข
31 เอกบังคับ 4072326n ยาและสารเสพติด
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 4073225n อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33 เอกบังคับ 4073314n การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
34 เอกบังคับ 4073315n อนามัยชุมชน
35 เอกบังคับ 4073330n การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
36 เอกบังคับ 4074335n สุขภาพผู้สูงอายุ
37 เอกบังคับ 4073104n วิทยาการระบาด
38 เอกบังคับ 4072328n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 4074826n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
40 เอกบังคับ 4073223n อนามัยสิ่งแวดล้อม
41 เอกบังคับ 4073226n คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
42 เอกบังคับ 4073421n การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข
43 เอกบังคับ 4074413n หลักการควบคุมและการป้องกันโรค
44 เอกบังคับ 4074911n การวิจัยทางสาธารณสุข
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4074827n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 4073615n การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น
47 เอกบังคับ 4074403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
48 เอกบังคับ 4074912n สัมมนาทางสาธารณสุข

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220202

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105m หลักชีววิทยา
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
12 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
13 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
15 เอกบังคับ 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
16 เอกบังคับ 4011105x หลักฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
20 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
21 เอกบังคับ 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
22 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา
23 เอกบังคับ 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
24 เอกบังคับ 4072323n การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เอกบังคับ 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
28 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว
29 เอกบังคับ 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ
30 เอกบังคับ 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข
31 เอกบังคับ 4072326n ยาและสารเสพติด
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 4073225n อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33 เอกบังคับ 4073314n การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
34 เอกบังคับ 4073315n อนามัยชุมชน
35 เอกบังคับ 4073330n การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
36 เอกบังคับ 4074335n สุขภาพผู้สูงอายุ
37 เอกบังคับ 4073104n วิทยาการระบาด
38 เอกบังคับ 4072328n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 4074826n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
40 เอกบังคับ 4073223n อนามัยสิ่งแวดล้อม
41 เอกบังคับ 4073226n คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
42 เอกบังคับ 4073421n การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข
43 เอกบังคับ 4074413n หลักการควบคุมและการป้องกันโรค
44 เอกบังคับ 4074911n การวิจัยทางสาธารณสุข
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4074827n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 4073615n การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น
47 เอกบังคับ 4074403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
48 เอกบังคับ 4074912n สัมมนาทางสาธารณสุข

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220203

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105m หลักชีววิทยา
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
12 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
13 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
15 เอกบังคับ 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
16 เอกบังคับ 4011105x หลักฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
20 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
21 เอกบังคับ 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
22 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา
23 เอกบังคับ 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
24 เอกบังคับ 4072323n การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เอกบังคับ 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
28 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว
29 เอกบังคับ 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ
30 เอกบังคับ 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข
31 เอกบังคับ 4072326n ยาและสารเสพติด
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 4073225n อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33 เอกบังคับ 4073314n การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
34 เอกบังคับ 4073315n อนามัยชุมชน
35 เอกบังคับ 4073330n การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
36 เอกบังคับ 4074335n สุขภาพผู้สูงอายุ
37 เอกบังคับ 4073104n วิทยาการระบาด
38 เอกบังคับ 4072328n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 4074826n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
40 เอกบังคับ 4073223n อนามัยสิ่งแวดล้อม
41 เอกบังคับ 4073226n คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
42 เอกบังคับ 4073421n การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข
43 เอกบังคับ 4074413n หลักการควบคุมและการป้องกันโรค
44 เอกบังคับ 4074911n การวิจัยทางสาธารณสุข
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4074827n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 4073615n การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น
47 เอกบังคับ 4074403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
48 เอกบังคับ 4074912n สัมมนาทางสาธารณสุข

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651220201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105m หลักชีววิทยา
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
12 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
14 เอกบังคับ 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
15 เอกบังคับ 4011105x หลักฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
19 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา
20 เอกบังคับ 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
21 เอกบังคับ 4072323n การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
22 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว
26 เอกบังคับ 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ
27 เอกบังคับ 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข
28 เอกบังคับ 4072326n ยาและสารเสพติด
29 เอกบังคับ 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เอกบังคับ 4073330n การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
31 เอกบังคับ 4072328n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
32 เอกบังคับ 4073104n วิทยาการระบาด
33 เอกบังคับ 4073225n อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34 เอกบังคับ 4073314n การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
35 เอกบังคับ 4074335n สุขภาพผู้สูงอายุ
36 เอกบังคับ 4073315n อนามัยชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 4074826n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
38 เอกบังคับ 4073223n อนามัยสิ่งแวดล้อม
39 เอกบังคับ 4073226n คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
40 เอกบังคับ 4073421n การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข
41 เอกบังคับ 4074413n หลักการควบคุมและการป้องกันโรค
42 เอกบังคับ 4074911n การวิจัยทางสาธารณสุข
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 4074827n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 เอกบังคับ 4073615n การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น
45 เอกบังคับ 4074403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
46 เอกบังคับ 4074912n สัมมนาทางสาธารณสุข

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651220202

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105m หลักชีววิทยา
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
12 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
14 เอกบังคับ 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
15 เอกบังคับ 4011105x หลักฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
19 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา
20 เอกบังคับ 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
21 เอกบังคับ 4072323n การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
22 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว
26 เอกบังคับ 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ
27 เอกบังคับ 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข
28 เอกบังคับ 4072326n ยาและสารเสพติด
29 เอกบังคับ 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เอกบังคับ 4073330n การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
31 เอกบังคับ 4072328n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
32 เอกบังคับ 4073104n วิทยาการระบาด
33 เอกบังคับ 4073225n อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34 เอกบังคับ 4073314n การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
35 เอกบังคับ 4074335n สุขภาพผู้สูงอายุ
36 เอกบังคับ 4073315n อนามัยชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 4074826n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
38 เอกบังคับ 4073223n อนามัยสิ่งแวดล้อม
39 เอกบังคับ 4073226n คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
40 เอกบังคับ 4073421n การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข
41 เอกบังคับ 4074413n หลักการควบคุมและการป้องกันโรค
42 เอกบังคับ 4074911n การวิจัยทางสาธารณสุข
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 4074827n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 เอกบังคับ 4073615n การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น
45 เอกบังคับ 4074403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
46 เอกบังคับ 4074912n สัมมนาทางสาธารณสุข

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651220203

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105m หลักชีววิทยา
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
12 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
14 เอกบังคับ 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
15 เอกบังคับ 4011105x หลักฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
19 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา
20 เอกบังคับ 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
21 เอกบังคับ 4072323n การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
22 เอกบังคับ 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว
26 เอกบังคับ 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ
27 เอกบังคับ 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข
28 เอกบังคับ 4072326n ยาและสารเสพติด
29 เอกบังคับ 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เอกบังคับ 4073330n การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
31 เอกบังคับ 4072328n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
32 เอกบังคับ 4073104n วิทยาการระบาด
33 เอกบังคับ 4073225n อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34 เอกบังคับ 4073314n การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
35 เอกบังคับ 4074335n สุขภาพผู้สูงอายุ
36 เอกบังคับ 4073315n อนามัยชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 4074826n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
38 เอกบังคับ 4073223n อนามัยสิ่งแวดล้อม
39 เอกบังคับ 4073226n คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
40 เอกบังคับ 4073421n การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข
41 เอกบังคับ 4074413n หลักการควบคุมและการป้องกันโรค
42 เอกบังคับ 4074911n การวิจัยทางสาธารณสุข
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 4074827n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 เอกบังคับ 4073615n การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น
45 เอกบังคับ 4074403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
46 เอกบังคับ 4074912n สัมมนาทางสาธารณสุข