ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 4 5
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 26 50
3 อาจารย์ 157 161 318
4 ชำนาญการ 3 3
5 ปฏิบัติการ 34 65 99
6 อำนวยการระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 4 7 11
8 ไม่มีตำแหน่ง 170 209 380
รวม 392 472 867

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด