ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 4 1 5
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 28 53
3 อาจารย์ 171 161 332
4 ชำนาญการ 3 3
5 ปฏิบัติการ 31 63 94
6 อำนวยการระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 3 6 9
8 ไม่มีตำแหน่ง 189 215 407
รวม 422 478 904

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด