ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 4 2 6
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 74 73 147
3 อาจารย์ 90 113 203
4 ไม่มีรหัสตำแหน่งทางวิชาการ 4 4 8
5 บุคลากรสายสนับสนุน 195 271 466
รวม 367 463 830

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด