ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 3 3 6
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 76 73 149
3 อาจารย์ 88 118 206
4 ไม่มีรหัสตำแหน่งทางวิชาการ 9 11 20
5 บุคลากรสายสนับสนุน 185 259 444
รวม 361 464 825

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด