ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 3 1 5
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 30 57
3 อาจารย์ 157 164 321
4 ชำนาญการ 2 3 5
5 ปฏิบัติการ 106 174 280
6 บริหารระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 5 5 10
8 ไม่มีตำแหน่ง 86 93 180
รวม 385 471 859

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด