ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 3 4
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 25 49
3 อาจารย์ 158 162 320
4 ชำนาญการ 3 3
5 ปฏิบัติการ 30 63 93
6 อำนวยการระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 3 6 9
8 ไม่มีตำแหน่ง 179 208 388
รวม 396 468 867

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด