ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 4 2 6
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 62 50 112
3 อาจารย์ 110 142 252
4 ชำนาญการ 2 2 4
5 ปฏิบัติการ 100 172 272
6 บริหารระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 6 3 9
8 ไม่มีตำแหน่ง 100 97 197
รวม 384 469 853

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด