ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 4 5
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 27 52
3 อาจารย์ 160 164 324
4 ชำนาญการ 2 3 5
5 ปฏิบัติการ 111 178 289
6 บริหารระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 5 5 10
8 ไม่มีตำแหน่ง 86 93 180
รวม 392 471 866

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด