ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 3 1 5
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 32 59
3 อาจารย์ 152 162 314
4 ชำนาญการ 2 3 5
5 ปฏิบัติการ 105 174 279
6 บริหารระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 4 4 8
8 ไม่มีตำแหน่ง 88 92 181
รวม 380 469 852

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด