ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 5 2 7
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 70 71 141
3 อาจารย์ 95 120 215
4 ชำนาญการ 2 2 4
5 ปฏิบัติการ 98 166 264
6 บริหารระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 6 4 10
8 ไม่มีตำแหน่ง 98 103 201
รวม 374 469 843

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด