ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 5 1 6
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 40 82
3 อาจารย์ 135 150 285
4 ชำนาญการ 2 2 4
5 ปฏิบัติการ 102 175 277
6 บริหารระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 6 3 9
8 ไม่มีตำแหน่ง 89 91 180
รวม 381 463 844

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด