ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 5 3 8
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 76 80 156
3 อาจารย์ 87 112 199
4 ไม่มีรหัสตำแหน่งทางวิชาการ 7 17 24
5 บุคลากรสายสนับสนุน 183 258 441
รวม 358 470 828

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด