บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Top 10 บทความวารสารวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวน
บทความ
1 รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง 81
2 ผศ.อำนวย วัฒนกรสิริ 69
3 ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม 53
4 รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน 42
5 ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์ 37
6 รศ.ดร.พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย 32
7 ผศ.ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร 32
8 อ.ปัทมาพร ท่อชู 23
9 ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด 22
10 อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร 19

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Top 10 บทความงานประชุมวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวน
บทความ
1 ผศ.ดร.สยาม ระโส 54
2 ผศ.ประภัสรา ศิริขันธ์แสง 43
3 ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์ 34
4 อ.วรพรภัฏ ปัดภัย 33
5 อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร 33
6 ผศ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน 30
7 ผศ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง 29
8 ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด 18
9 อ.เบญญาภา สุรสอน 15
10 อ.กฤตกนก พาบุ 15

ผลงานการได้รับทุนวิจัย

Top 10 ผลงานการได้รับทุนวิจัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวน
งานวิจัย
1 รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง 37
2 ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด 21
3 ผศ.ดร.อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ 19
4 ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง 16
5 ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ 14
6 ผศ.ดร.สยาม ระโส 14
7 อ.วรพรภัฏ ปัดภัย 13
8 ผศ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน 11
9 อ.ดร.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์ 11
10 ผศ.ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม 10