ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต
รวม 30 หน่วยกิต