ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 106 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู 43 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 3 หน่วยกิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 25 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 142 หน่วยกิต