วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 16 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 8 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 0 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 0 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
แผนที่ 1 0 หน่วยกิต
แผนที่ 2 0 หน่วยกิต
รวม 140 หน่วยกิต