วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 0 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 0 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาเลือก 3 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาประสบการ์ณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเอก 92 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน 71 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 135 หน่วยกิต