วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต
วิชาแกน 12 หน่วยกิต
วิชาแกน 12 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต
เลือกเรียน 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 8 หน่วยกิต
บังคับเรียน 8 หน่วยกิต
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
บังคับเรียน 15 หน่วยกิต
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15 หน่วยกิต
บังคับเรียน 15 หน่วยกิต
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 132 หน่วยกิต