หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ 3 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 63 หน่วยกิต
เลือกเรียน 21 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
วิชาแกน 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาประสบการ์ณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาประสบการ์ณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 127 หน่วยกิต