ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 136 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต
ข.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 34 หน่วยกิต
ข.1.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 หน่วยกิต
ข.1.2 วิชาชีพครูเลือก 4 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเอก 86 หน่วยกิต
วิชาเอกพื้นฐาน และวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต
ข.2.2 วิชาเอกเดี๋ยวเลือก 23 หน่วยกิต
ข.2.4 เลือกวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก 4 หน่วยกิต
ข.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 172 หน่วยกิต