ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 133 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเอก 78 หน่วยกิต
บังคับเรียน 72 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 5 หน่วยกิต
เลือกเรียน 5 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู 38 หน่วยกิต
บังคับเรียน 34 หน่วยกิต
เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
รวม 169 หน่วยกิต