เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 54 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโครงงาน 6 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือ กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 133 หน่วยกิต