วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / ประเทภวิชา หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
บังคับเรียน 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 23 หน่วยกิต
บังคับเรียน 20 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเครื่องกล 51 หน่วยกิต
บังคับเรียน 35 หน่วยกิต
เลือกเรียน 16 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 135 หน่วยกิต