ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.กาญจนา เถาว์ชาลี
อาจารย์ ศศ.ม.สังคมวิทยาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
2555
ศศ.บ.การจัดการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
-
อ.ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม
อาจารย์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2556
ศศ.บ.พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
-
อ.พัชรินทร์ โชคอำนวย
อาจารย์ ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2548
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
อ.ลดาวัลย์ ปัญตะยัง
อาจารย์ ศศ.ม.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552
สส.บ.ไม่มี / ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อ.ศรัณย์ ศิลาเณร
อาจารย์ ร.ม.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-