หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556
วท.ม.พันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
วท.บ.สัตวศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2538
ผศ.ดร.นันทิญา มณีโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ผศ.ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2557
วท.ม.สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540
วท.บ.สัตวศาสตร์
ส.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ชลบุรี
2536
ผศ.ดร.สยาม ระโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.Bioprocess Engineering
Wageningen University
2556
M.Sc.ประมง
James Cook University of North Queenslands
2548
B.App.Sc.ประมง
University of Tasmania
2539
อ.ดร.เฉลา สำราญดี
อาจารย์ ปร.ด.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557
วท.บ.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
วท.ม.ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ผศ.ประภัสรา ศิริขันธ์แสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547