วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.ไม่มี / ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2561
วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2540
ผศ.ดร.ประดับ เรียนประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.บ.ไม่มี / ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
2552
วท.ด.ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2547
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
2537
อ.ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี
อาจารย์ ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
วท.บ.วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยบูรพา
2555
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
2543
วท.ม.Engineering Environmental Management
mental mangment
-
อ.ดวงตา โนวาเชค
อาจารย์ วท.ม.การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
2545
วท.บ.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2537