หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ณัฏฐวรรณ สมนึก
อาจารย์ วท.ม.วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550
วท.บ.เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2547
อ.เบญญาภา สุรสอน
อาจารย์ วท.ม.สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550
วท.บ.สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
2547
อ.วิชชุดา ยินดี
อาจารย์ วท.ม.สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554
วท.บ.สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์
2550
อ.กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์
อาจารย์ วท.ม.สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
อ.วรพรภัฏ ปัดภัย
อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2558
วิชาชีพครูเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2554
วท.บ.เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2552