วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์
อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2537
อ.เอกราวี คำแปล
อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2554
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต
2550
อ.ดร.ธงชัย เจือจันทร์
อาจารย์ ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2562
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2552
อ.วีระชัย บุญปก
อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2546
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2540
อ.สมสวัสดิ์ นิลดำ
อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2550