หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ลลนา สุขพิศาล
อาจารย์ บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2559
อ.ดลยกรณ์ โพธิวัฒน์
อาจารย์ บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2543
อ.ดร.ทำนอง ชิดชอบ
อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2562
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2551
อ.นัฐิพงษ์ จัดจ้าง
อาจารย์ วศ.บEngineering Management
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2559
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2555
ค.อ.บ.อุตสาหกรรมการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2549
อ.พรรณราย เพราะคำ
อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2549
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2542