วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
รองศาสตราจารย์ Ph.DHorticulture
Central Luzon State University
2547
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
ทษ.บ.Horticulture
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
2535
อ.ดร.สายฝน ทดทะศรี
อาจารย์ ปร.ด.กีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560
วท.ม.กีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551
อ.สุวรรณี สุมหิรัญ
อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2541
วท.บ.เกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สุรินทร์
-
อ.ต่อตระกูล เหมียดนอก
อาจารย์ วท.ม.ปฐพีศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
อ.เพชรรัตน์ พรหมทา
อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558