ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.สมใจ อินทานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
2540
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาลัยครูพระนคร
-
อ.กิตติพงศ์ แซ่เตียว
อาจารย์ ค.อ.ม. ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2547
อ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร
อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2558
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2551
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2547
อ.ปัทมาพร ท่อชู
อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรมเขตร้อน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2557
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2552