ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ดร.อัชราพร สุขทอง
อาจารย์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2554
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2540
ค.บ.นาฏศิลป์
วิทยาลัยครูสุรินทร์
2530
อ.จำนงค์ จันทร์เขียว
อาจารย์ Ph.D นาฏศิลป์
Manipur University
2560
ค.บ.การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
อ.ยุวดี พลศิริ
อาจารย์ ศศ.ม.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556
ศป.บ.นาฏยศิลป์ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2011
อ.กฤติกา ธรรมวิเศษ
อาจารย์ ศป.ม.วัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
ศป.บ.นาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-