ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.ดุริยางค์ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
ค.บ.ดนตรีศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
ผศ.ดร.อัศวิน นาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. ดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561
ค.บ.ดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-
อ.พรรณราย คำโสภา
อาจารย์ ศศ.ม.มานุษยดุริยางควิทยา
มหาวิทยาลัยศรนครินวิโรฒ์
2542
ค.บ.ดนตรีศึกษา
วิทยาลัยครูสุรินทร์
2532
อ.รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์
อาจารย์ ศศ.ม.ดนตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2555
ศศ.บ.ดนตรีศึกษา(สากล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-