วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์
อาจารย์ วท.ม.โภชนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2546
วท.บ.เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
-วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2538
อ.ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์
อาจารย์ ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
วท.ม.โภชนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2551
วท.บ.ชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
อ.ดร.วิภาดา พนากอบกิจ
อาจารย์ ปร.ด.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562
วท.บ.เคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-