วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ดร.ภิญโญ สายศรีแก้ว
ไม่มีตำแหน่ง ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2552
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2552
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2546
อ.ทวีวุฒิ นามศิริ
อาจารย์ วศ.มวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
อ.แก้วตา ดียิ่งศิริกุล
อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2552
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2544
อ.ลลิลทิพย์ รุ่งเรือง
อาจารย์ ศศ.ม.สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2555
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549
อ.ศุภวิช นิยมพันธุ์
อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2553