นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.เชาวณี ผิวจันทร์
อาจารย์ น.ม.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551
น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
อ.อิสรีย์ ดำรงค์สุนทรธัย
อาจารย์ น.ม.กฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554
น.บ.กฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์
อาจารย์ น.ม.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551
น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
ผศ.เกรียงศักดิ์ เตียเจริญวรรธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
น.ม.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
อ.อนุรัตน์ พรหมฤทธิ์
อาจารย์ น.ม.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553
น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
อ.ณภัค วุฒิวธันศา
อาจารย์ น.ม.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552
น.บ.นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-