การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.อาทิตย์ ลีประโคน
อาจารย์ วท.ม.กายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557
วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2553
ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2533
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
-