ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.สุทัศน์ กองทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่มี / ไม่ระบุ
-
กศ.ม.ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
อ.วนมพร พาหะนิชย์
อาจารย์ กศ.ม.ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2538
อ.ดร.พีรวัส อินทวี
อาจารย์ พธ.ด.พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2561
พธ.บ.สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
-
อ.พงษ์พันธ์ พึ่งตน
อาจารย์ อษ.ม.ประวัติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
อ.ดร.ธงไชย สุขแสวง
อาจารย์ พธ.ด.พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
2562
พธ.บ.พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
2542