นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ดร.ศุภางศ์ นันตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555
นศ.ม.นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
สหวิทยาลัยล้านนา เชียงใหม่
2537
ผศ.ปุณณรัตน์ พิงคานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม.นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539
นศ.บ.สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2534
อ.รัชดา ธนูศิลป์
อาจารย์ ปกการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2555
นศ.ม.นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
วิทยาลัยครูพระนคร
2536
อ.ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ
อาจารย์ ปร.ด.การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560
นศ.ม.นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรรปทุม
2543
บธ.บ.การบริหารการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2540
อ.สมชาย ชายสำอางค์
อาจารย์ นศ.ม.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยเกริก
2545
นศ.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
-