บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์
อาจารย์ ปร.ด.การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556
ไม่มี / ไม่ระบุ
-
อ.หทัยชนก รัตนถาวรกิติ
อาจารย์ ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2557
น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-
อ.ฐานิดา สิทธิเสือ
อาจารย์ ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
ค.บ.การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม
-
อ.คเชนทร์ วัฒนะโกศล
อาจารย์ ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
ร.บ.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
ผศ.รุจิเรศ รุ่งสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2541
ไม่มี / ไม่ระบุ
-